How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask Eric Your Own Question
Eric
Eric, Automotive Repair Shop Manager
Category: UK Car
Satisfied Customers: 32078
Experience:  Automotive Repair Shop Manager, Technician/JA Mentor
3195632
Type Your UK Car Question Here...
Eric is online now
A new question is answered every 9 seconds

Ormbo i elkablar efter någon har kopplat finns inga

Customer Question

Ormbo i elkablar efter någon har kopplat finns inga instrument kamper och temp mätare fungerar inte kablar är ihopkopplade och laddlampsn lyser vid start på bilen mm
JA: Will the headlights turn on? Is the battery fully charged?
Customer: Ja den startar
JA: What is the model/year of your classic?
Customer: 67 cadillac de ville cupe
JA: Are you fixing your vehicle yourself? What have you tried so far?
Customer: Det mesta men laddlampsn lyser fast kablar är urkopplad från generator mm
JA: Anything else you want the mechanic to know before I connect you?
Customer: Behöver elschema på den
Submitted: 2 months ago.
Category: UK Car
Customer: replied 2 months ago.
Kan man inte skicka bilder
Customer: replied 2 months ago.
Hej jag behöver elschema nu på morgonen i Sverige mvh Axel i los
Customer: replied 2 months ago.
Nu behöver jag inget svar av er för nu är bilen klar och borta tack för ingen ting
Expert:  Eric replied 2 months ago.

Hej,
jag beklagar att du inte har hjälpt ännu. Jag kom online och såg din fråga.

Jag använder en översättare som jag i USA så hav tålamod med mig.
Om du har några andra frågor om detta, låt mig veta.
Kopplingsscheman, Jag behöver vin-numret drar dem

Customer: replied 2 months ago.
Vadå vinnummer
Expert:  Eric replied 2 months ago.

VIN - fordonets identifieringsnummer - finns på en platta på dash i nedre vänstra hörnet på vindrutan - eller på din registrering/avdelning

Customer: replied 2 months ago.
Bilen är väck från mig
Expert:  Eric replied 2 months ago.

Jag är inte säker på vad du menar eftersom min översättare översätter det senaste meddelandet som "bilen sätta mig"

Related UK Car Questions