How JustAnswer Works:
  • Ask an Expert
    Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
  • Get a Professional Answer
    Via email, text message, or notification as you wait on our site. Ask follow up questions if you need to.
  • 100% Satisfaction Guarantee
    Rate the answer you receive.
Ask Barend B. Your Own Question
Barend B.
Barend B., Legal Consultant
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 1364
Experience:  BLC LLB (Pret) LLM (Augsburg)
20266670
Type Your South Africa Law Question Here...
Barend B. is online now
A new question is answered every 9 seconds

Goeie naaand ek is 'n gediagnoseerdie Borskanker pasient.

Customer Question

Goeie naaand ek is 'n gediagnoseerdie Borskanker pasient. Ons is geregistreer by Best Med Mediese fonds op plan BEAT 2. My Dr beveel aan dat ek moet gaan vir 'n Bilateral Mastektomie aan gesien onsop ons eie onkoste verdere toetse laat doen het en uit gevind het my kanker is Generies van aard. Tans weier Bestmed om die operserasie vir die verwydering van beide borste te betaal nie. En die Prof beveel aan dat hy 'n Flap wil doen en sy grondige rede daarvoor is baie duidelik en ons stem saam. Prosteuse kan verwerp word en die mediese risiko vir infeksie is baie hoog aangesien die kanker geneties is. Ek moet gaan vir Bestraling en dit verhoed ook op sy eie vir die herstel prosese. Daarna moet ek vir verdere Gemo behandeling gaan. Ek het nog baie jong kinders my seuntjie is slegs net 5 jaar oud en wil weet of julle my asb kan help. Ek is al moeg gebaklei en gesoebat dat hulle my moet help.
JA: Has anything been filed or reported?
Customer: Ja ons het die verslae deur gegee en Prof het met hulle persoonlik al ook gepraat. Hulle wil net die Linker Bors wat geaffekteer is betaal en ook net vir Prosteuses en volgens Prof gaan ek stukkel met die herstel proses en infeksie is 'n baie groot risiko.
JA: Anything else you want the lawyer to know before I connect you?
Customer: In dien nodig sal ek aan hom die verslag wat ek het van die toetse wat gedoen is kan stuur en more 'n afskrif kan kry van die motivering wat Prof aan die mediese fonds gestuur het.
Submitted: 1 month ago.
Category: South Africa Law
Expert:  Barend B. replied 1 month ago.

Goeie naand,

Dit is baie sleg dat mens so met die medies moet sukkel. Ek is egter bevrees dat nie een van die experts op hierdie forum u sal kan bystaan met die hulp wat u nodig het nie. U sien, ons gee net advies. Ons raak nie betrokke by die sake nie. U het 'n prokureur nodig om u saak te gaan veg met Bestmed. Ons mag ook nie verwysings gee nie, maar De Broglio mag u dalk kan bystaan.

Groete

BB