How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask Freddie Lombard Your Own Question
Freddie Lombard
Freddie Lombard, Attorney
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 2668
Experience:  Practicing attorney and conveyancer with 16 years post article experience.
75614155
Type Your South Africa Law Question Here...
Freddie Lombard is online now
A new question is answered every 9 seconds

Goeie dag ons het 'n vragmotor Mercedes Benz op die

Customer Question

Goeie dag ons het 'n vragmotor Mercedes Benz op die 12/8/2016by SA Bargain Hunters in Witrivier gekoop ons het 'n dep van R100 000.00 betaal aan Sa Bargain Hunter hulle moes die nodige papier werk uitsorteer en dievolgende dag was die papier werk nie afgehandel nie, Toe se hy ons kan die trok neem en die ander R70 000.00 betaal as hulle die papier werk alles reg is en aan ons dit oorhandig sal die ander R25 000.00 betaal word, SA Bargain Hunters die einaar het gese ons kan die trok neem dit was nie ver van die plek af nie toe raak die vragmotor onklaar en dat hy gese dat die vragmotor behoorlik reggemaak is en in goeie toestand is. Ons het dadelik terug na hom gegaan en hom gese hy het die trok ingesleep. Hy het gese ons het die trok stukkend gery toe ons 'n opdraande kry toe word die trok klaar warm, hy het dit terug gesleep. Hy het gese hy gaan die trok reg maak as al 2 maande wat niks gebeur nie, hy het gese hy gaan nie ons geld terug gee nie want ons het die trok gebreek Jy het lellik boodskappe vir ons gestuur ons sal nou wag vir ons geld hy gaan ons geld vat om die trok reg temaak dan hom verkoop en ons geld terug gee.
Submitted: 11 months ago.
Category: South Africa Law
Expert:  Freddie Lombard replied 11 months ago.

Baie dankie en welkom by Just Answer,

Hierdie diens is beperk tot antwoorde op regsvrae, en ek kan jou nie van regshulp verskalf nie.

Ek het die agtergrond gelees, maar is nie seker wat jy wil weet nie.

Wat presies is die vraag wat jy wil hê ek moet antwoord?

Groete

Customer: replied 11 months ago.
Ek wil net weet wat moet ons doen om ons geld terug terug want hy wil nie die geld terug gee nie
Expert:  Freddie Lombard replied 11 months ago.

Goed dankie,

Ek verstaan nie waarom die prokureur die saak na die Hooggeregshof sou wou neem nie. Maar, dit daar gelaat.

In terme van artikels 55 en 56 van die Consumer Protection Act, het jy as verbruiker die reg om so 'n transaksie te kanselleer, en 'n volle "refund" te eis indien die goedere (vragmotor) 'n gevrek gehad het. Ek dink dit is redelik duidelik dat dit die geval is aangesien die voertuig onklaar geraak het dieselfde dag wat jy dit ontvang het.

Indien die handelaar nie jou geld wil terug gee nie, dan moet jy die klagte by die National Consumer Commission aanmeld. Hulle besonderhede is hier.

Ek hoop dat die antwoord voldoende was. Indien jy meer inligting verlang, kan jy met graagte verder hier vrae vra.

Ek sal dit hoog op prys stel indien jy die antwoord positief sal "rate" aangesien Justanswer my slegs betaal indien jy "rate" al het jy reeds aan die webblad betaal.

Groete

Expert:  Freddie Lombard replied 10 months ago.

Het jy my antwoord gekry?