How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask Freddie Lombard Your Own Question
Freddie Lombard
Freddie Lombard, Attorney
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 2610
Experience:  Practicing attorney and conveyancer with 16 years post article experience.
75614155
Type Your South Africa Law Question Here...
Freddie Lombard is online now
A new question is answered every 9 seconds

Vuurskade veroorsaak 22 Februarie 2010 in Hooggeregshof

Customer Question

Vuurskade veroorsaak 22 Februarie 2010 in Hooggeregshof gewen met kostes en Rente a tempore morae op 16 April 2013. Verweerders het appel aangeteken en is appel, van die hand gewys Julie 2016.
Mora rente was ten tyde van die vonnis 15,5% gewees maar is op 1 Augustus 2014 verander na 9%
Van wanneer af kan mora rente gevorder word en teen watter koers? 9% of 15%
Geld die in duplum reel by skadevergoedingseise?
Submitted: 9 months ago.
Category: South Africa Law
Expert:  Freddie Lombard replied 9 months ago.

Goeiemiddag,

Die rentekoers moes deur die Hof vasgestel gewees het op die datum wat die vonnis toegestaan was. Die term "rente a tempore morae" bepaal nie die rentekoers nie, slegs die datum waarop rente betaalbaar raak. Dus, as die Hof die vonnis toegestaan het vir 15.5%, sal rente teen 15.5% betaalbaar wees.

Ja, die in duplum reel is van toepassing op die eis, maar nie volgens statuut nie. Dit beteken dat enige betaling ten opsigte van die skuld, die rente weer laat loop. Onbetaalde rente kan egter net ophoop tot dubbel die kapitaal.

Ek hoop ek het jou vrae beantwoord. Indien jy tevrede is, "rate" asseblief positief aangesien ek nie betaling ontvang vanaf Justanswer tensy jy positief rate nie, ten spyte daarvan dat jy reeds betaal het.

Jy is egter welkom om verdere vrae hier te vrae indien jy meer inligting oor die betrokke onderwerp verlang.

Groete

Customer: replied 9 months ago.
Die hof het in sy uitspraak geen melding gemaak van rente nie., maar in die Besonderhede van Vordering is die volgende geeis:
Betaling van die kapitaal bedragvir skadevergoeding.
Rente a tempore morae teen n koers van 15,5%
Koste van die gediing.
Alternatiewe regshulp.In ieder geval, is dit ‘n Wet wat die betaling van rente reguleer, so ek neem aan dat dit vanself spreek dat rente betaalbaar is sonder dat die regter dit noodwendig in sy uitspraak hoef te sê.Is u dood seker die in duplum reel geld ook vir skadevergoedingseise?
Expert:  Freddie Lombard replied 9 months ago.

Nee, dit is nie vanselfsprekend dat rente betaalbaar is nie. Indien die Hof nie vonnis toegestaan het vir rente nie, dan is geen rente betaalbaar nie, ongeag wat in die besonderhede van vordering geeis is. Jy sal moet presies seker maak wat die bewoording van die vonnis was.

As die Hof iets gesê het soos "vonnis soos versoek" sal dit die versoek vir rente ook insluit. As die Hof se bevel egter is iets soos "vonnis vir betaling van 'n bedrag van X en koste" dan sal rente nie 'n rol speel nie.

Ek het bietjie meer gaan oplees en dit wil voorkom asof die in duplum reel nie op deliktuele eise toegepas word nie. Dit wil sê, in hierdie geval sal die in duplum reel nie geld nie. Rente sal betaalbaar wees op die vonnis bedrag vanaf die vonnisdatum teen die rentekoers welke in die vonnis toegestaan is - maw, as die vonnis bepaal "vonnis vir die bedrag van X plus tempore rente" dan sal rente begin loop op datum van vonnis (en dit sal bereken word teen die koers wat gegeld het op die datum van die vonnis - dus in hierdie geval 15.5%).

Ek spekuleer egter nou aangaande die rentekoers (in jou spesifieke geval) want ek weet nie wat die presiese bewoording van die vonnis is nie, asook nie wat die Appelhof se uitspraak presies was nie.

As jy die uitsprake vir my hier wil aanheg, kan ek daarna kyk en miskien bietjie meer spesifiek daaroor antworod ook.

Maar, ter opsomming, (i) as die regter NIKS oor rente gesê het nie is geen rente betaalbaar nie (ii) die in duplum reel geld nie vir deliktuele eise nie.

Groete

Expert:  Freddie Lombard replied 9 months ago.

Het jy my antwoord gekry?