How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask Barend B. Your Own Question
Barend B.
Barend B., Legal Consultant
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 1356
Experience:  BLC LLB (Pret) LLM (Augsburg)
20266670
Type Your South Africa Law Question Here...
Barend B. is online now
A new question is answered every 9 seconds

My pa is in 1979 oorlede, sy vrou het lewensreg op huis

Customer Question

My pa is in 1979 oorlede, sy vrou het lewensreg op huis gekry, by hertrou moet huis verkoop word en deur kinders verdeel word, sy vrou het brief getrken dat sy na sy dood by die testament sal hou, nou is sy oorlede en het voor hasr food n nuwe testament opgestel en die huis aan iemand anders bemaak, hoe nou gemaak, ek in besit van testament wat voorheen deur Std bank beredder was, saam die genoemde brief, n sogenaamde Protax finansieele dienste gaan nou met boedel begin, ons het Std boedel afd gekontak en nodige dokumente aan hulle gestuur maar nog nie antwoord gekry nie, my epos adres is***@******.*** en telefoon nommer(###) ###-####help asb, dankie Elsa Visser
Submitted: 1 year ago.
Category: South Africa Law
Expert:  Barend B. replied 1 year ago.

Goeie naand,

Mens kan slegs eiendom in 'n testament aan iemand anders bemaak, as jy die eienaar daarvan is. Anders gestel, mens kan nie meer regte oordra aan 'n ander persoon as wat mens self het nie. U pa se vrou het nie eiendomsreg gehad nie, en kon derhalwe nie daardie eiendom aan iemand anders bemaak nie. Die eiendom is nie 'n bate in haar boedel nie. Lewensreg kan 2 vorme aanneem, bv vruggebruik of woonreg. Uit u beskrywing hierbo blyk dit vir my asof woonreg ter sprake is. Woonreg kom tot 'n einde wanneer die begunstigde (in hierdie geval u pa se vrou) ter sterwe kom.

Ek sal u aanraai om 'n mandaat van die ander kinders te kry en namens al die kinders 'n eis in te stel teen die boedel van u pa se vrou by hierdie Protax finansiele dienste. Skryf 'n brief aan hulle waarin u die feite uiteensit en heg 'n afskrif van u pa se testament aan, asook die brief wat u pa se vrou geteken het dat sy by die testament sal hou (indien u 'n afskrif daarvan het). Dan moet u eis dat hulle binne 10 dae u eis erken en bevestig dat die huis nie deel vorm van u pa se vrou se boedel nie, en dat hulle geen stappe in verband daarmee sal doen sonder u toestemming nie. Indien hulle nie so sou doen nie, sal u verplig wees om 'n aansoek om 'n interdik te bring teen hulle ten einde hulle te verplig om gehoor te gee aan u pa se testament.

Indien die huis op u pa se vrou se naam oorgedra is deur Std Bank, het hulle waarskynlik 'n fout begaan, want die begunstigde van 'n woonreg is nie veronderstel om eienaar te word nie. Die huis moes eintlik in die name van al die kinders oorgedra gewees het, alternatiewelik in 'n trust. Indien die huis wel in haar naam is, sou ek voorstel dat u dan eis dat die huis verkoop word en die opbrengs tussen al die kinders verdeel word, maar dat die verkooptransaksie deur u goedgekeur moet word.

Indien u nie regkom net met 'n brief nie, sou ek voorstel dat u 'n Boedel beredderaar kontak om u verder by te staan.

Groete

BB

Customer: replied 1 year ago.
Beste Barend,My man is in 2011 oorlede, en in sy testament het hy genoem dat my seun, die enige Visser ergenaam sy erf gedeelte moet kry, ek sy vrou was die eksekuteur in ons boedel, en na sy dood het ek in die teenwoordigheid van 'n onpartydige getuie, 'n afskrif van sy testament aan sy stief moeder oorhandig, wat melding maak van sy erfporsies, omdat sy voorheen gevra het hy moet afteken sodat sy die huis op haar naam kan sit, hy het geweier, en sodoende dit in sy testament laat aanbring, dat sy seun sy gedeelte moet kry, soos ek verstaan het al die ander kinders afstand gedoen, sodat sy n verband op die huis kon uitneem, die stiefmoeder het die afgelope 6 jaar aan erge alzheimers gelei, en was nie bewus dat die testament wat onherroeplik is, of het net vergeet nie, nog by Standard bank argief is nie, kan so 'n testament na sekere jare verval.?Ek is in besit van afskrifte wat ek jare gelede by die weesheer se kantore in Pretoria afgehaal het, ook oor een of ander naam, van oudste broer wat uitgelaat is in testament. Wat beteken dit as die boedel papiere terug gekom het en alles uiteensit en sê korting vir 6 kinder 180,000 duisend rand, is die geld in 'n tust of is dit aan haar kinders uitbetaal, sover ek dink is dit net my pa se ses kinders se korting, want sy het 8 kinders uit haar vorige huwelik gehad, kan ek enige aanspraak maak op die klosule in my man se testament wat se sy erflating moet na my seun toe gaan, ek het protax finansieele dienste probeer kontak, maar voor ek dit kon doen, is ek deur my gewese skoonsuster, wat vriendin is van die vrou, wat die nuwe testament opgestel is laat weet "protax se hulle praat nie met julle nie, julle moet die Master " ek neem aan dis die Meester" direk mee deel, aangesien protax reeds met die boedel besig is, en net met die onwettige ergenaam sal praat, ek het die sogenoemde erfgenaam vandag persoonlik in kennis gaan stel, dat daar wel n wettige testament by standard bank bestaan, en dat hy en my skoonsuster besig is om bedrog te pleeg. kan die testament verval, die stiefma het a additasie geteken en onderneem om by die oorspronklike testament te bly, ek het ook afskrifte van brief, groot asb die is n probleem wat ordentelik uitgesorteer moet word, aangesien ek nie gaan toelaat dat die ander kinders ingeloop gaan word nie, ek is nie 'n miljoener nie, maar het genoeg van my man gekry, en wil asb net reg laat geskied, my pa het in sy testament die stiefma se kinders ook benoem, wat reg is is reg. Ek wag op jou antwoord asb.
Expert:  Barend B. replied 1 year ago.

Goeie more,

Dit klink nou taamlik meer ingewikkeld. 'n Testament verval nie weens verloop van tyd nie. 'n Testament kan wel herroep word deur die testateur gedurende sy leeftyd deur 'n nuwe testament op te stel. Dit is egter nie die geval hier. Jou pa het nie sy testament herroep voor sy afsterwe nie, derhalwe bly die bepalings daarvan geldig. Die begunstigdes kan afstand doen van hulle bemakings, soos wat die ander kinders blykbaar gedoen het. Maar in my opinie, deur afstand te doen van hulle deel in die huis, beteken nie dat dit outomaties na die vrou gaan nie. Dit beteken die begunstigde wie nie afstand doen nie, se deel word groter.

As u Protax se posadres, besigheidsadres of epos het, skryf vir hulle, en dring aan op ontvangserkenning. 'n Brief per koerier met ontvangserkenning sal dalk die beste werk. Hulle mag nie weier om met u te korrespondeer nie. Indien enigiemand 'n eis teen die boedel het, moet hulle die Meester daarvan in kennis stel. Nadat u dan die brief by hulle laat aflewer het, sou ek voorstel u probeer by die Meester's kantoor uitvind wie met die boedel daar werk, en maak 'n afspraak om hom of haar te gaan sien.

Indien u na u die Meester gaan sien het, nog nie gehelp is nie, dan sou ek voorstel dat u 'n spesialis met Boedelbereddering (Administrasie van Boedels) gaan konsulteer om u by te staan. U kan selfs so 'n konsultasie reel voor u na die Meester gaan,en dalk kan die spesialis u vergesel.

Volgens my kan niks wat in die vrou se testament staan u seun se erfporsie in gedrang bring nie.

Ek hoop bogenoemde help en dat u sal regkom.

Groete

BB

Expert:  Barend B. replied 1 year ago.

Goeie middag,

Is daar enigiets verder waarmee ek u kan bystaan?

Groete

BB

Expert:  Barend B. replied 1 year ago.

Goeie more,

Indien u tevrede is met die diens wat u van my ontvang het, sal u so gaaf wees om 'n positiewe gradering te gee? Indien u ontevrede is, kan u 'n negatiewe gradering gee.

Groete

BB

Related South Africa Law Questions