How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask Barend B. Your Own Question
Barend B.
Barend B., Legal Consultant
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 1356
Experience:  BLC LLB (Pret) LLM (Augsburg)
20266670
Type Your South Africa Law Question Here...
Barend B. is online now
A new question is answered every 9 seconds

Ek werk vir n SA firma in as werktuigkundige April 2015 het

Customer Question

Ek werk vir n SA firma in Angola as werktuigkundige
April 2015 het die direkteur my in geroep en gese dat die werk min is en hy weet nie wat om met my te doen nie. Ek is 63 en gesond
Gevra dat ek aan n plan moet dink
Ek het voelers na ander werk uit gesteek en Maart 2016 het n maatskapy my ge kontak en ek kan by hulle inval vanaf April 2016
Ek het my firma ge kontak en sonder huiwer aanvaar dat ek uit die diens gaan.
Is ek geregtig op enige vergoeding van die firma of is dit n wettige self bedank situasie?
Submitted: 1 year ago.
Category: South Africa Law
Expert:  WCLawyer replied 1 year ago.

Goeimore

Aangesien jy bedank het, is jou vorige firma nie verplig om enige pakket aan jou te betaal nie. Jy is uiteraard geregtig op verlofbetalings en bonusse indien jy daarvoor kwalifiseer, asook die betaling verskuldig vir werk gedoen tot en met April 2016.