How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask Barend B. Your Own Question
Barend B.
Barend B., Legal Consultant
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 1356
Experience:  BLC LLB (Pret) LLM (Augsburg)
20266670
Type Your South Africa Law Question Here...
Barend B. is online now
A new question is answered every 9 seconds

Ek het 2 jaar gelede toestemming gekry by liberty vir 'n

Customer Question

Ek het 2 jaar gelede toestemming gekry by liberty vir `n ortodonsie operasie met `n brief wat my vertel dat as ek die tandarts koste dra sal hul inplantate betaal nou moet operasie gedoen word en hul vertel my nou betaal hulnet R4000 van totale operasie Ek is vir 2 jaar onder ortodonsie omdat hul die toestemming gegee het en nou van die R150 000 operasie betaal hul net R4000 is dit nie bedrog nie
Submitted: 1 year ago.
Category: South Africa Law
Customer: replied 1 year ago.
Ek het reeds R44 000 betaal vir spesialis ek moet die operasie doen 15 Jan want dis al tyd wat my werk my toelaat
wat nou
Customer: replied 1 year ago.
Posted by JustAnswer at customer's request) Hello. I would like to request the following Expert Service(s) from you: Live Phone Call. Let me know if you need more information, or send me the service offer(s) so we can proceed.
Expert:  Barend B. replied 1 year ago.

Goeie naand,

Ten einde u behoorlik behulpsaam te wees, is dit nodig dat ek u 'n paar vrae vra.

Was daar 'n tydsbeperking gekoppel waarbinne u die operasie moes doen volgens hulle oorspronklike toestemming? U het hulle sekerlik gekonfronteer hieroor, wat was hulle reaksie toe? Is dit moontlik vir u om die toestemmingsbrief hier aan te heg?

Groete,

BB