How JustAnswer Works:
  • Ask an Expert
    Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
  • Get a Professional Answer
    Via email, text message, or notification as you wait on our site. Ask follow up questions if you need to.
  • 100% Satisfaction Guarantee
    Rate the answer you receive.
Ask Freddie Lombard Your Own Question
Freddie Lombard
Freddie Lombard, Attorney
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 2670
Experience:  Practicing attorney and conveyancer with 16 years post article experience.
75614155
Type Your South Africa Law Question Here...
Freddie Lombard is online now
A new question is answered every 9 seconds

Daar wat staan my te doen as ek weet my vrou wil my skei en

Customer Question

hi daar wat staan my te doen as ek weet my vrou wil my skei en ek weet daar is n derde person betrokke
Submitted: 1 year ago.
Category: South Africa Law
Expert:  Freddie Lombard replied 1 year ago.

Goeie middag,

Dankie vir die vraag - ek gaan probeer om dit vandag te antwoord. Sodra jy tevrede is met die antwoord moet jy dit asseblief positief "rate" - jy kan egter vrae vra ter opheldering totdat jy tevrede is.

Jy wil weet wat jou te doen staan wanneer jou vrou jou dagvaar vir 'n egskeiding en jy weet daar is 'n derde persoon betrokke. Dit is nie moontlik om die vraag op sy eie te antwoord nie. Die vraag is, wat wil jy bereik?

Wil jy nie skei nie? MAW, wil jy die egskeiding teenstaan? Dan gaan jy moet aanvoer en bewys dat die huwelik nie onhertelbaar verbrokkel het nie - maar as jou vrou beweer dit het, sal die Hof bevind dit het. Dit is eenvoudig so dat 'n huwelik albei partye se toewyding vereis om te werk, en as een persoon nie meer kans sien om voort te gaan nie, is dit genoegsaam om te bevind dat die huwelik onherstelbaar verbrokkel het.

Wil jy weet of jy iets kan eis van die 3rde persoon? Indien dit jou vraag is, is die kort antwoord nee.

Sonder om onsimpatiek te klink, die enigste ding wat jou nou te doen staan is om jouself voor te berei dat jy gaan skei. Jy kan verseker die bedes in die dagvaarding opponeer - afhangend van wat jou vrou alles van jou eis. My advies sal wees om te poog om op 'n vriendskaplike wyse te skei sodat dit jou nie te veel geld kos nie en sodat (as daar kinders is) dit vir hulle so min ontwrigtend as moontlik sal wees.

Groete