How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask Freddie Lombard Your Own Question
Freddie Lombard
Freddie Lombard, Attorney
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 2610
Experience:  Practicing attorney and conveyancer with 16 years post article experience.
75614155
Type Your South Africa Law Question Here...
Freddie Lombard is online now
A new question is answered every 9 seconds

Ek wil graag verneem oor huis opbreek, my vrou het uitgetrek

Customer Question

Ek wil graag verneem oor huis opbreek, my vrou het uitgetrek en die kinders saam met haar gevat, sy het ook duidelik gemaak dat sy gaan skei. Sy het `n "vriend" wat haar bystaan. Ons is nog nie eers geskei nie maar sy het al een Sat op sy plaas gaan oorslaap, hy kuier ook gereeld by haar waar sy nou by haar broer bly met ons kinders. Hulle word ook saam in die dorp gesien deur mense wat my kom inlig en ons huwelik op die hart dra. Hulle doen "inkopies" saam. Hy vergiftig haar denke maar ek kan hom nie weg hou van haar af nie, hulle werk ook vir diselfde firma al meer as 20 jaar lank. Die probleem is dat hy drink en `n rekord het van kinder mishandeling as ook vroue slaan, het eerste handse getuienis van 2 van sy vorige vriendinne sowel as hul ouers, hy laai haar en ons kinders in sy motor en dan bestuur hy terwyl hy drink? Ek het nog hoop vir die huwelik alhoewel sy op die stadium baie hardkoppig is, eerstens wil ek hom goed skrik op die ly jaag sodat hy my kinders eerstens beseer nie en tweedens haar ook nie beseer nie. Wat maak ek?
Submitted: 1 year ago.
Category: South Africa Law
Expert:  Freddie Lombard replied 1 year ago.

Goeie more

Ongelukkig is daar nie veel wat u kan doen aan die feit dat die man oënskynlik nou met u vrou 'n verhouding aanknoop nie. Tradisioneel was daar aksies beskikbaar vir owerspel en "opbreek van 'n huwelik" maar dit wat die howe vir jou toegeken het as jy suksesvol was met jou aksie was nie werklik van veel waarde nie.

Daar is egter onlangs bevind dat sommige van die aksies nie langer toepassing vind in ons regstelsel nie en dus nie meer ingestel kan word nie.

Wat die veiligheid van u kinders betref kan dit natuurlik goeie gronde wees om toesig oor die kinders te kry, die feit dat u vrou hom toelaat om terwyl hy onder die invloed van drank is met die kinders in die kar rond te ry. U mag moontlik slaag met 'n aansoek vir interim toesig oor die kinders hangende die finalisering van die egskeiding.

U kan die saak dus met u regshulp prokureur bespreek en hom/haar vra om 'n aansoek te bring vir interim regshulp. Selfs al slaag u nie met die aansoek nie behoort dit dalk u vrou te oortuig om nie toe te laat dat die kinders saam met mense in voertuie rondry as hulle gedrink het nie.

Ek hoop dat dit u vraag beantwoord het. U is welkom om verdere opvolg vrae te vra indien u meer inligting benodig.

Sal u asseblief so gaaf wees om my diens positief te "rate" as u tevrede is met die antwoord?

Groete