How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask WCLawyer Your Own Question
WCLawyer
WCLawyer, Attorney
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 15603
Experience:  L.LB (UOVS)
32244620
Type Your South Africa Law Question Here...
WCLawyer is online now
A new question is answered every 9 seconds

Goeiedag, Ek wil net bietjie raad kry oor iets. My suster se

Customer Question

Goeiedag,
Ek wil net bietjie raad kry oor iets. My suster se seun is onlangs 23 September in n motorongeluk dood. 'n Trok het bo-oor sy bakkie gery. Die trok was aan die verkeerde kant van die pad. Al die verskeie papiere ens is gekry na die doodsondersoek.
My navraag:
1) Wat moet sy wergewer in hierdie geval uitbetaal ( sy Ouma is sy "beneficiary" in alles gemaak
2) Wat is die WET wanneer iemand aflewings(staa) vir 'n matskappy maak, hy het deur die nag afgelewer en deur die dag gewerk. - Is daar nie n soort 'gevaar' assuransie wat op so persoon deur die maatskappy uitgeneem moes word nie - wat dan aan sy Ouma uitbetaal moes word nie - die tipe werk wat hy gedoen het om so baie aflewrings vir sy maatskappy te doen, is mos gevaarlik - ons paaie is gevaarlik.
3) Hoe lank moet sy salaris na sy dood aan sy naasbestaande(Ouma) uitbetaal word.
4) Soos ek verstaan het hy nie oortyd of 'incentive' gekry wat hom blykbaar toekom nie.
5) By wie moet ek namens my ma (sy Ouma) die padongeluksfonds eis ingee.
6) Moet sy Ouma aansoek doen vir UIF.
7) In so geval wie moet vir sy begrafnis betaal. Hy is dood aan diens.
8) Die maatskappy het n eis ingesit vir die 'workers compensation' wat is dit? Die maatskappy se dit kan jare vat om uit te betaal. Ek weet nie hoekom nie en hulle kan my nie antwoord nie.
9) Hulle het wel sy Ouma laat weet dat sy 'n 'death benefit' gaan kry en die 'provident fund' maar dit kan 'n tydjie neem en is nie veel nie, want hulle het eers Januarie 2015 aangesluit.
10) Kan ons die trok maatskappy aanspreeklik hou wat sy dood veroorsaak het. Daar was nog n persoon in die bakkie, maar het niks oorgekom nie. Die trok was oor sy kant van die bakkie.
11) Kan iemand in die maatskappy optree as eksekuteur van die 'boedel' - is dit nie botsende belange nie.
12) Wat is die WET op iemand wat aflewerings(staal) vir n maatskappy doen. Hoe die bestuurder beskerm moet word sodat die maatskappy nie misbruik maak van hom nie.
13) Ons wil asseblief die hoekoms en waaroms weet, dat hierdie pragtige seun van net 28 jaar op so gruwelike wyse moes sterf. Wie aanspreklik is en wat daar is wat ons alles moes eis namens my ma(sy Ouma)
Baie dankie vir die tyd en moeite wat dit neem om my epos te lees.
Yvette Du Plessis (###) ###-####
Submitted: 1 year ago.
Category: South Africa Law
Expert:  WCLawyer replied 1 year ago.

Goeie more

Eerstens laat my toe om te simpatiseer met die tragiese verlies in julle familie. Ek verstaan dat dinge maar bietjie deurmekaar kan wees na so gebeurtenis, maar ek sal antwoord so goed ek kan om julle rigting te gee.

Kan jy vir my sê of die boedel al aangemeld is by die Meester van die Hoogeregshof en of iemand aangestel is as ekseketeur? Het hy 'n testament gehad?

Was sy Ouma finansiëel afhanklik van hom?

Customer: replied 1 year ago.
Dankie vir jou terugvoering.Nee hy het nie n testament gehad nie.Hy het sy Ouma by sy werk as sy 'beneficary' opgesit vir sy 'death benefit' en 'provident fund'Ja hy het finasieel na sy Ouma omgesien. Hy het die huurhuis maandeliks betaal.Ek sal uitvind of die boedel oorgegee is. Dit is seker as hulle se my ma moet net die papiere teken. sy maar bietjie bang, soos ek in my epos verduidelik het.NS! Hierdie R510 wat ek nou betaal het. Dit is mos net n eenmalige begrad ne. Wil net seker maak.
Customer: replied 1 year ago.
Kan ons asseblief op epos korrespondeer. Ek is nou op google.
Expert:  WCLawyer replied 1 year ago.

Ek mag ongelukkig nie my e-pos adres uitgee nie, juis omdat Just Answer bekommerd is dat ons hulle gaan omseil. Maar ek sal jou kan antwoord hier en jy sal kan terugkom wanneer jy tyd het. Die betaling is eenmalig. Dit blyk nie asof jy 'n subscriber is nie, so net een maal.

Hoe dinge nou moet werk is dat die boedel aangemeld moet word by die Meester. Julle kan 'n ekseketeur nomineer en dit hoef nie iemand by die werk te wees nie. Indien hulle jou it wysgemaak het, dan is dit nie die waarheid nie.

Die ekseketeur sal dan die nodige doen om sy laaste salaris en verlof uitbetalings te kry. Ongelukkig sal die ekseketeur nie op hierdie stadium die oortyd kan aanspreek nie. Indien die seun dit gedurende sy leeftyd gedoen het, dit by 'n hof was en die pleitstukke alreeds gesluit was, dan sou die ekseketeur kon voortgaan daarmee.

1. Die werkgewer moet slegs sy laaste salaris en enige verlof wat uitbetaalbaar is uitbetaal.

2. Daar is geen wetlike vereiste op die werkgewer om versekering uit te neem op hulle werknemers se lewens nie. Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes stel wel die maksimum hoeveelheid werksure wat 'n werknemer mag werk per dag en dit is 10 ure. So, indien die werkgewer dit oorskry het, dan is dit teen die wet en moet dit by die Departemenet van Arbeid aangemeld word. Dit het egter op die stdium geen effek op enige eise wat die Ouma mag hê nie.

3. Die werkgewer se verpligting om salaris te betaal stop op die datum waarop die seun oorlede is. Hulle het geen wetlike verpligting om aan te hou om sy salaris aan sy naasbestaandes en/of afhanklikes te betaal nie. Daar mag wel so verpligting op die Provident Fund wees, maar dit sal afhang van die reels van daardie fonds.

4. Oortyd kan nie deur die ekseketeur aangespreek nie. Incentives mag dalk wel aangespreek word, maar dit vorm deel van die pligte van die ekseketeur.

5. Ek stel voor dat jy vind 'n prokureur wat spesialiseer in hierdie tipe van eise. Hulle doen dit meesal op gebeurlikheid, wat beteken indien hulle verloor betaal julle niks nie, maar as hulle wen vat hulle 25% van die waarde van die eis. Julle betaal niks in die interim nie. Jy sal heelwat advertensies op die internet en in koerante kry wat vir die tipe firmas. Gaan maar net mooi deur hulle fooie ooreenkomste.

6. Sy Ouma sal nie kwalifiseer vir UIF nie. Slegs kinders, gades of 'life partners' kwalifiseer vir doodsvoordele

7. Die boedel sal vir die begrafnis moet betaal. Daar is nie 'n verpligting op die werkgewer om die begrafnis te dek nie.

8. Dit is 'n staatsinstansie soortgelyk aan die Padongelukkefonds waar werknemers eise kan insit vir ekonomiese verliese as gevolg van beserings aan diens. Ek sal nie op die stadium kan sê of die Padongelukkefonds wet en of die Ongevalle kommisaris verantwoordelik is vir die hantering van die eis nie. Die prokureur wat u kry om die eis te hanteer sal u beter daaromtrent kan inlig nadat hy na al die feite gekyk het.

9. Neem kennis, maar ek kan nie veel uitwei hierop nie.

10. Jy kan, maar dit is beter om die Padongelukkfonds of die Ongevalle Kommissaris aanspreeklik te hou. Hulle sakke is heelwat dieper en dit vat maar ewe veel tyd.

11. Reeds geanwtoord. Julle kan die ekseketeur nomineer.

12. en 13. Die hoekoms en die waaroms gaan baie bladsye beslaan, so ook wat die Wet doen om werknemers te beskerm. Daar is ten minste drie afsonderlike wette, tesame met hulle regulasies, beleidskrifte en kennisgewings wat net daaroor handel. Dit is onmoontlik om dit in die bestek van hierdie antwoord te behandel.

Customer: replied 1 year ago.
Ek wil net riglyne he van wat gedoen moet word in so geval en wat die werk voor aanspreeklik is, en of die trokbestuurder se maatskappy.Baie dankie vir jou terugvoering ek sal daardeurgaan en kyk wat ek vir my ma kan doen.
Expert:  WCLawyer replied 1 year ago.

My plesier