How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask Barend B. Your Own Question
Barend B.
Barend B., Legal Consultant
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 1356
Experience:  BLC LLB (Pret) LLM (Augsburg)
20266670
Type Your South Africa Law Question Here...
Barend B. is online now
A new question is answered every 9 seconds

Ek was agterstallig op my trekker paaiement, en is daar beslag

Customer Question

Ek was agterstallig op my trekker paaiement, en is daar beslag gelë op die trekker. Ons het uitstel gevra ons het uitstel gevra totdat die gronstransaksie afgehandel is . Voordat dat ek kon aflos is die trekker verkoop. Nou na meer as 3 jaar vereis die bank dat ek die uitstaande bedrag moet terug betaal. Daar was geen onderhandelings na dat die bank die trekker verkoop het nie. Is ek aanspreeklik vir die uitstaaande bedrag plus rente soos hulle nou opeis?
Submitted: 2 years ago.
Category: South Africa Law
Expert:  WCLawyer replied 2 years ago.
Good day and thank you for your question. My name is ***** ***** I will try and assist you today.
Het hulle die trekker terug geneem op grond van 'n lasbrief vir eksekusie? Is daar vonnis teen jou vir die skuld?