How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask WCLawyer Your Own Question
WCLawyer
WCLawyer, Attorney
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 15603
Experience:  L.LB (UOVS)
32244620
Type Your South Africa Law Question Here...
WCLawyer is online now
A new question is answered every 9 seconds

Dankie vir hierdie wonderlike diens! Kort vragie: Ek besit

This answer was rated:

Dankie vir hierdie wonderlike diens!

Kort vragie: Ek besit 'n eiendom in 'n deeltitelkompleks (my doel van aankoop: huurinkomste), so 1000 km van my permanente woning. Met my aankoop van die eiendom ongeveer 9 jaar gelede het die Beheerraad eienaars versoek (sekerlik nadat dit op 'n algemene jaarvergadering goedgekeur is) dat alle huisies wat nie oor stoep-en-motorafdakkies beskik nie, dit moet aanbring ter wille van eenvormigheid in die kompleks. Ek is toe voorsien van 'n naam van 'n kontrakteur wat die werk binne die kompleks op bevredigende wyse doen. Die persoon is gekontak en hy het vir my die werk bevredigend afgehandel.

Twee weke gelede word ek deur die bestuursagente in opdrag van die Beheerraad in kennis gestel dat die dakkies onderhoud vra, omdat dit afdop. Ek word weer voorsien van 'n naam van 'n kontrakteur wat die werk bevredigend sal verrig. Ek het 'n kwotasie ontvang van hierdie persoon, maar die kwotasie klink vir my baie hoog - hy is van oordeel dat die dakplate nie geverf nie, maar vervang behoort te word.

Alles wel. Ek voel egter baie ongemaklik met die wyse van modus operandi, omdat eienaars wat ver woon en letterlik baie selde die eiendom besoek, maklik uitgebuit kan word met inligting oor die toestand van die eiendom wat jy nie regtig kan verifieer nie. My aanvoeling is dat die onderhoud op hierdie dakkies, wat nou 'n "permanent fixture" is omdat die Beheerraad dit versoek het, veel veiliger en gekontrolleerd met 'n onderhoudsprogram gefinansier uit die maandelikse heffings gedoen behoort te word. Ek het juis verkies om in deeltitel te belê sodat ek NIE die frustrasies van verantwoordelikheid op onderhoud op die buitestruktuur van die huis hoef te hê nie.

Is dit binne die reëls van die deeltitelwet dat 'n Beheerraad eienaars kan dwing om strukture op te rig en dan die onderhoud daarvan aan die eienaars se verantwoordelikheid oorlaat. Hulle gee ons tot middel Desember om die werk af te handel.

Dankie!

Leser (Potchefstroom)
Goeiedag. My naam is John en ek sal kyk of ek jou kan help.

1. Of die afdakke aangebring is op hulle aandrang of nie is op hierdie stadium irrelevant, aangesien dit wel aangebring is en die Deeltitelwet die Trustees taak om seker te maak die eenhede word behoorlik onderhou. Dit is nie die Beheerliggaam se plig om eenhede te onderhou nie. Daardie verpligting rus op die eienaar. Die trustees het wel die mag om die nodige herstelwerk te doen indien die eienaar versuim om dit te doen en dit dan van die eienaar te verhaal.

2. Die beheerliggaam is egter aanspreeklik vir die onderhoud van gemeenskaplike eiendom. Gemeenskaplike eiendom is basies alles wat op die deeltitelplan nie as 'n eenheid of 'n uitsluitlike gebruiksgebied aangedui is nie. Dit verskil van plan tot plan, maar oor die algemeen is die dak, die buitemure en alles onder 'n eenheid gemeenskaplike grond. Indien dit waar is vir jou skema, dan sal dit beteken dat die afdak is op gemeenskaplike grond (omdat dit aan die buitemuur vas is) en dat die beheerliggaam verantwoordelik sal wees vir die instandhouding daarvan.

3. Jy kan by enige aktevervaardig in jou dorp aandoen om vas te stel of die buitemure van jou eenheid wel binne die gemeenskaplike grond val of nie.

4. Die beheerliggaam kan ook nie hulle keuse van kontrakteur op jou afdwing nie. Jy kan enige kontrakteur gebruik wat jy wil, solank as wat die werk op 'n aanvaarbare standaard verrig word, in ooreenstemming met die res van die deeltitelwooneenhede.

Ek hoop dit help jou in ‘n mate. As jy nog vrae ter opklaring het, vra gerus voor jy "rate". Dit sal niks ekstra kos nie. Anders, as jy tevrede is, "rate" asseblief die diens.
WCLawyer and other South Africa Law Specialists are ready to help you
Customer: replied 3 years ago.

Baie dankie! U antwoord wat onderskeiding bring tussen uitsluitlike gebruiksgebied vs gemeenskaplike eiendom maak baie sin. Ek het 'n sterk vermoede dat die afdakkies wel op uitsluitlike gebruiksgebied behoort te staan - soos bv die stoepie voor die voordeur en die parkeerarea gaan hoogs waarskynlik aangedui wees as uitsluitlike gebruiksgebied. Ek sal dit op u advies gaan bevestig op die akte.


 


Indien wel, is ek gemaklik om die onderhoud vir my rekening te neem.


 


Dankie vir u antwoord!

Related South Africa Law Questions