How JustAnswer Works:
  • Ask an Expert
    Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
  • Get a Professional Answer
    Via email, text message, or notification as you wait on our site. Ask follow up questions if you need to.
  • 100% Satisfaction Guarantee
    Rate the answer you receive.
Ask JJ Your Own Question
JJ
JJ, Attorney
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 4502
Experience:  Admitted Attorney 17 years experience
18691375
Type Your South Africa Law Question Here...
JJ is online now
A new question is answered every 9 seconds

Ek besit n klein hoewe naby Rustenburg.(5 Hektaar) N boer

This answer was rated:

Ek besit n klein hoewe naby Rustenburg.(5 Hektaar)
N boer in die omgewing besit n aangrensende stukkie grond slegs 0,5 hektaar en besluit om dit in n bees voerkraal te omskep.
Binne weke is die vliee ondraagbaar aangesien dit slegs ongeveer 20 meter van my woonhuis is.
Kan ek iets doen?

Hi and welcome!

Thank you for giving me the opportunity to assist you.

Hoe vêr is u uit die dorp?

Customer: replied 4 years ago.

Ongeveer 20 km uit die dorp.


Dit is in plaas bebied.


Die bees voerkamp is baie naby my woonhuis 20m.


 


Dankie

Hi Pieter

DIe gemenereg is baie duidleik oor die pligte en vernatwoordelikhede van bure teenoor mekaar. Een van die basiese beginsels is dat geen eienaar mag op die regte van 'n ander inbreuk maak wat die ander se regte om sy eiendom ten volle te geniet beperk nie. Die feite hierin weergegee deur jou spreek duidleik dat hierdie buurman van jou hierdie regte van jou op inbreuk maak. Nie alleen is dit inbreukmaking van gemenreg regte nie, maar boonop 'n gesondheidsrisiko.

Ongelukkig is hierdie iets wat nie in enige ander forum besleg sal word anders as om prokureurs betrokke te kry nie. Jy kan 'n aansoek in die hooggeregshof bring om die bedrywighede te laat staak of dat hy dit skuif wat vêr genoeg is van jou huis om die probleem te oorkom. Die aansoek moet deur 'n advokaat saam met die prokureur gebring word en dit kan, indien nie teengestaan, u sowat R35000 - R40 000 uit die sak jaag. U kan egter die hof vra om te gelas dat hy die kostes hiervan moet betaal.

Indienn hyyditsou teenstaan dan kan dit beteken dat die aangeleentheid R100 000 of meer kan kos afhangende die tyd wat dit nem.

Ek dink egter die meriete in jou saak is baie sterk en behoort verder gevoer te word.

Customer: replied 4 years ago.

Baie dankie vir U terugvoer.


Ek sou verwag dat daar wetgewing oor Voerkampe op plase moet bestaan sonder om gemenereg te gebruik.


 


Pieter

Hallo Pieter

Anders as die dierebeskermings wetgewing kon ek geen sulke wetgewing opspoor nie en is ook nie bewus van sodanige wetgewing nie. Dit sal jy tipies vind in die munisipale "by-laws" maar is nie van toepassing op plase nie.

JJ and other South Africa Law Specialists are ready to help you