How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask Barend B. Your Own Question
Barend B.
Barend B., Legal Consultant
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 1356
Experience:  BLC LLB (Pret) LLM (Augsburg)
20266670
Type Your South Africa Law Question Here...
Barend B. is online now
A new question is answered every 9 seconds

Goeiemore Ek wil graag hoor wat is die prosedure wat ek

This answer was rated:

Goeiemore

Ek wil graag hoor wat is die prosedure wat ek kan volg om ons wetiglike pleegsorg kind aan te neem, ons wil die biologiese ouers dagvaar, sodat hulle die kind kan afteken, ons het reeds ons 2jaar pleegsorg voltooi en nou wil die maatskaplike werker aansoek doen vir nog 2 jaar, maar ons wil hom aanneem
Goeie more,

Wanneer dit by kinders kom is die maatstaf wat deur die Kinderhof gebruik word wat is in die beste belang van die kind. Pleegsorg word gewoonlik gebruik wanneer daar 'n kans is dat die kind met sy biologiese ouers herenig sal word. Indien die situasie intussen verander het en die biologiese ouers weinig belangstelling toon om weer herenig te word, kan die pleegouers aansoek doen om die kind aan te neem. Dit is egter nie 'n geval dat u die biologiese ouers dagvaar om die kind af te teken nie. U moet aansoek doen by die Kinderhof om die kind aan te neem en 'n sosiale werker sal dan 'n verslag uitbring oor wat in die beste belang van die kind sal wees. Hierdie aansoek om aanneming moet aan die biologiese ouers se kennis gebring word en hulle kan dan besluit om dit teen te staan of nie. Dit sal die beste wees indien u 'n prokureur gebruik wat spesialiseer in Kinderreg en hy kan dalk kontak maak met die biologiese ouers en uitvind of hulle sal toestem tot die aanneming, wat die hele proses sal bespoedig en vergemaklik. Dit sal ook wys wees indien u 'n onafhanklike kindersielkundige vra om 'n verslag saam te stel oor wat in die beste belang van die kind sal wees, want dit sal baie meer gewig aan u aansoek gee as die kindersielkundige die aanneming aanbeveel.

Groete
BB
Barend B. and other South Africa Law Specialists are ready to help you