How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask JJ Your Own Question
JJ
JJ, Attorney
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 4502
Experience:  Admitted Attorney 17 years experience
18691375
Type Your South Africa Law Question Here...
JJ is online now
A new question is answered every 9 seconds

BOEDELS My moeder is verlede week in die hospitaal oorlede

This answer was rated:

BOEDELS

My moeder is verlede week in die hospitaal oorlede op die ouderdom van byna 91 jaar. Sy was 'n staatspensioenaris, het in 'n ouetehuis tuisgegaan ten tye van haar afsterwe en laat geen erfenis na nie. Sy het 'n testament in 2012 opgestel omdat sy van my (haar dogter) 'n polis-erfgenaam sou wees indien ek voor haar te sterwe sou kom, maar polisse val mos nie gewoonlik onder iemand se boedel nie? Wat is die wetlike prosedure wat nou gevolg moet word wat die Meester van die Hooggeregshof betref? Die doodsertifikaat (natuurlike oorsake) is reeds uitgereik, maar ek weet nie wat nou verder nie.

Baie dankie by voorbaat vir die raad. HM

Hi

Welcome to Just Answer!! Thank you for giving me the opportunity to assist you.

Wat is die waarde van die boedel of is dit R0?

Customer: replied 4 years ago.

Hi JJ


 


Die waarde van die boedel is inderdaad R0.


 


HM


 


 


 


 

Hi

Indien die boedel R0 is en daar geen polisse of enige iets betrokke is nie is dit nie eers nodig vir haar boedel om aangemeld te word nie. U sou haar boedel moes aanmeld by die naaste landdros kantoor maar in dié geval sou dit nie eers nodig wees nie.

Dit is slegs in gevalle waar daar een of ander uibetaling verwag word ten gunste van die boedel dat daar 'n boedel moet wees om so transaksie te bewerkstellig. As u egter teverede is dat daar geen is nie dan kan u dit daar laat.

Customer: replied 4 years ago.

JJ


 


Baie dankie. Ja daar is niks in die boedel nie, so ek laat die boedelgedeelte dan daar.


 


Beteken dit egter dat as daar nie 'n boedel is nie, is die Meester van die Hooggeregshof heeltemal uit die prentjie? Moet ek geen vorms invul vir die Meester of die doodsertifikaat iewers aanmeld nie?


 


Jammer dat ek so onkundig is, maar ek wil nie later in die moeilikheid wees omdat ek my moeder se dood nie behoorlik met die nodige vorms iewers aangemeld het nie.


 


Soos ek dit volgens jou skrywe verstaan: as daar nie 'n boedel is nie, is die saak afgehandel noudat ek die doodsertifikaat van Avbob ontvang het?


 


Wil net heeltemal seker wees.


 


HM


 


 


 

Hi

Boedels onder R125 000 word by die naaste landdroskantoor aangemeld. Jy kan dit aanmeld, maar het geen effek nie. U behoort nie 'n probleem te hê nie.

JJ and other South Africa Law Specialists are ready to help you