How JustAnswer Works:
  • Ask an Expert
    Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
  • Get a Professional Answer
    Via email, text message, or notification as you wait on our site. Ask follow up questions if you need to.
  • 100% Satisfaction Guarantee
    Rate the answer you receive.
Ask WCLawyer Your Own Question
WCLawyer
WCLawyer, Attorney
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 15603
Experience:  L.LB (UOVS)
32244620
Type Your South Africa Law Question Here...
WCLawyer is online now
A new question is answered every 9 seconds

Hier is n geval waaroor ons nou baie wonder. Die pa is op

This answer was rated:

Hier is 'n geval waaroor ons nou baie wonder. Die pa is op sy sterfbed soos ek hier tik en het net een dogter. Die makelaar wat maar baie verdag is op hierdie stadium, weier om 'n afskrif van die testament aan haar te gee. mag hy dit doen en hoe moet sy maak om dit dan te sien. Dis belaglik
Goeiedag

Jy is ongelukkig nie outomaties geregtig op insae in die testament nie. Sodra die vader oorlede is, is die makelaar verplig om die oorspronklike testament aan die Meester van die Hoogeregshof te stuur en ook aan die ekseketeur benoem in die testament (indien 'n ekseketeur benoem is). Maar, soos dinge nou staan, is daar geen verpligting op die makelaar, aan wie die testament blykbaar oorhandig is vir bewaring, om 'n afskrif aan die dogter te gee nie.

Indien die testament na afsterwe aan die dogter getoon word deur die ekseketeur en dit blyk 'n vervalsing te wees of 'n ongeldige testament, dan kan die erfgename die geldigheid van die testament aanveg in die Hoogeregshof.

Ek weet dit is nie wat jy wou hoor nie, maar dit help nie ek bak mooi broodjies tot jou nadeel nie en ek hoop jy verstaan dit ook so. As jy vrae ter uitklaring het, vra dit gerus. Dit kos niks ekstra nie. Indien jy tevrede is, kliek asseblief op een van die gesiggies. Ek kry geen betaling vir hierdie vraag tensy jy die diens gradeer nie.

WCLawyer and other South Africa Law Specialists are ready to help you
Customer: replied 4 years ago.

Ok dan is die makelaar ook die ekseketeur neem ek aan. Ek sal dit so aan hulle oordra.


 


As ek nog 'n vraag anders as hierdie mag vra, my kinders se pa is Januarie maand a.g.v. mediese nalatigheid oorlede en het ons die saak by HPCSA aanhangig gemaak, al die hospitaalleers betaal en gekry, 'n nadoodse ondersoek is tans mee besig. Hoe kan my kinders te werk gaan om 'n afskrif van die finale doktersverslag in die hande te kry. Dit is nou die dokter wat op hom geopereer het en 'n gaatjie in die dunderm gemaak het en hy a.g.v. daarvan en geen nasorg van septesemia oorlede. Die hospitaal en die ondersoekbeampte weier dat my kinders dit kan sien. Hulle is albei studente en het nie geld vir prokureurs nie.

Ek stel voor dat jy na 'n prokureur gaan wat spesialiseer in mediese nalatigheidseise. Hulle werk gewoonlik op 'n gebeurlikheidsbasis, wat beteken hulle vra net geld as hulle wen en ook net 'n persentasie van die toegekende bedrag, wat nie 25% mag oorskry nie. Jy kan hulle kry op www.attorneys.co.za. Soek vir 'personal injury attorneys' en bevestig by hulle of hulle op gebeurlikheid werk voordat jy 'n afspraak maak.

Hulle het 'n eis vir verlies aan onderhoud en so ook jy, indien die dokter wel nalatig was.

Hulle sal dan die moeite doen om daardie verslag te bekom om die eis verder te neem.
Customer: replied 4 years ago.

Ek het reeds al die nodige huiswerk gedoen. Dit gaan ons R12000 'n uur kos net om 'n verslag aan te vra.


 


Daar is reeds deur twee experts op die gebied bevestig dat hier wel nalatigheid was. Omdat ek van hom geskei was ten tye van afsterwe en hy my nie onderhou het nie, is daar nie 'n eis om van te praat nie. Ons stel ook nie belang in geld nie, gaan die saak self behartig wanneer die inquest afgehandel is en dit in 'n oop hof kom. Ons soek net die dokter se verslag, dit is al wat uitstaande is met my ondersoek. Ons stel nie belang in geld nie, ons soek geregtigheid en dat iemand verantwoordelikheid neem van wat hier gebeur het. Hopelik sal dit in 'n hof uitkom en ook met die ondersoek wat tans deur die Health Professional Council gedoen word. Haar verslag was veronderstel om deel te wees van die mediese leer wat ons ontvang het.

Hoeveel firmas het jy genader?
Customer: replied 4 years ago.

Adele van der Walt in Pretoria en malcolm en Brivich wat spesialiseer in hierdie gevalle en albei het met dieselfde antwoord na my teruggekom.

Customer: replied 4 years ago.

Watter gronde het die ondersoekbeampte dat ons nie 'n afskrif van die dokter se verslag mag sien voordat sy ondersoek nie afgehandel is nie?

Die Landdros moet gewoonlik dit eers afteken en die ondersoek afhandel. Dit is met ander woorde 'n hangende saak wat ondersoek moet word. Die verslag behoort beskikbaar te wees nadat die ondersoek afgehandel is. Die beskikbaarstelling van die verslag kan dalk die ondersoek beïnvloed.

Die enigste manier om hom te dwing voor die tyd is met 'n Hoogeregshof bevel en, met respek, indien jy nie regskennis het nie, sal jy nie hierdie aansoek self kan loods nie. Jy gaan ongelukkig 'n prokureur nodig hê.
Customer: replied 4 years ago.

Nee wat, dis nie die pad wat ons nou wil loop nie om 'n hooggeregshof bevel in die hande te kry nie. Ons sal glo en vertrou dat die Vader hierdie ding sy loop laat neem en dat geregtigheid sal seevier en met alle respek, ek het die nodige regskennis, dalk nie die graad nie. Ek is heeltemal opgewasse om wanneer so 'n saak in 'n hof oopgegooi word en ons as familie die geleentheid kry om die medici onder kruisverhoor te neem, dit te kan behartig.


 


Baie dankie vir jou tyd.


 


Ronel Herbert