How JustAnswer Works:
  • Ask an Expert
    Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
  • Get a Professional Answer
    Via email, text message, or notification as you wait on our site. Ask follow up questions if you need to.
  • 100% Satisfaction Guarantee
    Rate the answer you receive.
Ask WCLawyer Your Own Question
WCLawyer
WCLawyer, Attorney
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 15603
Experience:  L.LB (UOVS)
32244620
Type Your South Africa Law Question Here...
WCLawyer is online now
A new question is answered every 9 seconds

Ons het 2 vriende wat nou onlangs uitgevind het die een se

This answer was rated:

Ons het 2 vriende wat nou onlangs uitgevind het die een se man het 'n verhouding met die ander se vrou, Die man wie die verhouding begin het weier om onderhoud te betaal of om sy vrou te help. En die vrou met wie hy die verhouding het eis R20 000 en 'n voertuig van haar man. Volgens my het sy geen regte nie sy het die verhouding en gaan voort asof niks gebeur het nie en haar man en haar vriendin moet opdok en verloor wat se die reg in so geval
Goeiedag

Het hulle al begin met egskeidingsprosedures?
Customer: replied 5 years ago.
Nee die ander 2 wat die verhouding het het al prokureurs gaan sien maar nog niks is klaar gedoen nie. Die vrou wat die berhouding het eis R20 000 en 'n voertuig vir onderhoud sal hulle dit kan toestaan sy is dan skuldig en kuier nou openlik met die vriendin se man sonder om te bloos
Customer: replied 5 years ago.

Kan die vrou wat die verhouding het soveel eis vir onderhoud

Wat kan die andervrou doen wie se man die verhouding het

Kan hulle die ander partye dagvaar vir die huisopbreek aangesien die 2 dit erken het en hulle voortgaan met hulle verhouding voor hulle nog geskei is.

Daar is soveel bewys van die verhouding en ook sielkundige verslae van die man wie die verhouding het se dogtertjie goed wat sy vertel het ens

Hoe eis sy dit? Deur 'n prokureursbrief?
Customer: replied 5 years ago.
Sy het na hom gekom met 'n lys wat sy self opgestel het nadat hulle die erkening van die verhouding gemaak het nog geen prokureursbriewe was aan hom gegee nie sy het ook nie aan haar prokureur gesê dat sy 'n derdepary het nie
Is dit onderhoud vir haarself; nie vir die kinders nie?
Customer: replied 5 years ago.
Dis onderhoud vir die kinders en vir haarself en dan moet hy appart die skoolgelde en medies betaal
1. Onderhoud vir eggenoot: Dit is nie 'n outomatiese reg nie. Sy sal moet motiveer waarom sy geregtig is op die onderhoud. Faktore wat 'n hof in aanmerking sal neem in so aansoek is of die persoon werk, indien nie, die rede waarom die persoon nie werk nie, die rede vir die egskeiding, ensovoorts.

2. Onderhoud vir kinders: Die wet bepaal dat beide ouers verplig is om die kinders te onderhou totdat die kinders selfversorgend is, proporsioneel tot hulle verdienste. Dit word bepaal deur 'n drieledige toets. Eerstens word die proporsies van die inkomste bepaal, deur die totale inkomste van beide partye te neem en 'n party se inkomste daardeur te deel en dan met eenhonder te vermenigvuldig. Sodra jy die proporsies het, dan moet jy die onderhoudsbehoefte van die kinders bepaal. Dit sal hulle lewenskostes insluit. Derdens word bekostigbaarheid in berekening gebring. Dit is dus onmoontlike vir my om te bepaal of R 20 000 te veel is, maar dit klink hoog.

3. Die onskuldige partye sal ook geregtig wees om die derde partye te voeg by die egskeidingsaangeleentheid vir 'n siviele eis vir die opbreek van die huwelik.

4. Onthou dat haar eise nie noodwendig toegestaan sal word nie. Hy kan toetree tot die verrigtinge deur 'n kennisgewing van voorneme om te verdedig en hy kan die hof oortuig dat sy nie geregtig is op enige onderhoud vir haarself nie en dat die onderhoud vir die kinders te veel is.
WCLawyer and other South Africa Law Specialists are ready to help you