How JustAnswer Works:
  • Ask an Expert
    Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
  • Get a Professional Answer
    Via email, text message, or notification as you wait on our site. Ask follow up questions if you need to.
  • 100% Satisfaction Guarantee
    Rate the answer you receive.
Ask Mike Otis Your Own Question
Mike Otis
Mike Otis, Legal Advisor
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 2161
Experience:  B.Comm; LL.B; LL.M.
39988463
Type Your South Africa Law Question Here...
Mike Otis is online now
A new question is answered every 9 seconds

wat is my regte as huiseienaar tenopsigte van verblyfreg, beteken

This answer was rated:

wat is my regte as huiseienaar ten opsigte van verblyfreg, beteken dit dat ek geen toegang of reg het op my eiendom as ek iemand verblyfreg gegee het, en wat is die verskil tussen verblyfreg en woonreg? alycia fourie
Welcome, and thank you for your question.

Kan u asseblief meer inligting gee oor die aard van die verblyfreg wat u aan die ander persoon gegee het. Is dit 'n huurder of woon die persoon in die eiendom op 'n ander basis? Is daar 'n geskrewe ooreenkoms? Is dit vir 'n vaste tydperk of onbeperk?

Die uwe,
Customer: replied 6 years ago.
dit is tot hy self beluit om te verhuis, of tot afsterwe, of mediese redes.Dit is my pa, maar daar is iemand wat hom versorg wat ook daar bly, vir wie ek nie toestemming gegee het nie. Ons het die ooreenkom in die koop kontrak ingeskryf, maar die prokureer het nagelaat om die gebruik van die woonstel in die kontrak te sit, dit was net mondelings. Ek wil nie my pa laat verwyder nie, ek wil net graag die woonstel, waarop ons ooreengekom het, gebruik. Alycia Fourie.
Net om te bevestig ek verstaan korrek:

1. U het die eiendom by u pa gekoop;
2. Die eiendom bestaan uit 'n huis (waar u pa woon) en 'n woonstel;
3. U pa woon in die huis in terme van 'n verblyfreg wat in die koopkontrak ingeskryf is (is dit ten opsigte van die eiendom as geheel, of word die huis gespesifiseer?);
4. U en u pa het mondelings ooreengekom dat u die woonstel sal gebruik (hierdie ooreenkoms is nie in die kookontrak ingesluit nie).

Is dit korrek? Is daar tans 'n dispuut oor die gebruik van die eiendom? Indien wel, wat is die omvang van die dispuut?

Die uwe,
Customer: replied 6 years ago.
ek het die eindom by my ouers gekoop, dit bestaan uit 2 vlakke, bo is die kamers en leefruimte, onder is die garages en die woonstel gedeelte. In die koopkontrak staan daar, die koper onderneem hiermee onherroeplik om aan die verkoper gratis verblyfreg in die eiendom te verleen vir die duur van hul leeftyd. terwyl die verkoper die eiendom bewoon, sal hul aanspreeklik wees vir die kostes verbonde aan die verskaffing van elektrisiteit, water, riool, vullisverwydering en enige ander dienste aan die eiendom, terwyl die koper aanspreeklik sal wees vir die verskaffing van eiendomsbelasting ten opsigte van die eiendom.
Ons het n mondelinge ooreenkoms gehad ivm die woonstel, en dit is nie so in die koopkontrak uiteengesit nie.
my pa weier dat ons daar mag kom, en het my man en seun weggejaag, dit klink onmoontlik, maar dit is so. Ons wil net graag die woonstel gebruik, as dit wetlik moontlik is.
Hierdie verblyfreg is nie in die transportakte opgeneem nie, daar staan net dat ek die eienaar is.
Wat is die verskil tussen verblyfreg en woonreg?
Watter reg het hy op die eiendom, en wat is my regte?
baie dankie
Alycia Fourie
Verblyfreg en woonreg is dieselfde en dit beteken dat u pa in die huis mag woon. Hy het dus soortgelyke regte ten opsigte van die eiendom as wat 'n huurder sou hê. Die teenkant daarvan is dat u, as eienaar daardie regte moet respekteer. Dit beteken egter nie dat u hoegenaamd nie op die eiendom mag kom nie. Soos met 'n huurder, bly u geregtig daarop om op redelike tye toegang tot die eiendom te kry ten einde dit te inspekteer en nodige instandhoudingswerk te doen.

Wat die regmatigheid ander persoon (wat u pa versorg) se verblyf daar betref, sal dit afhang daarvan of die versorging noodsaaklik is. Indien wel, sal die persoon se verblyf regmatig wees. Indien nie, is daardie persoon nie geregtig om daar te woon nie en sou u 'n uitsettingsbevel kon kry.

Die feit dat die woonstel slegs mondelings van die verblyfreg uitgesluit is en nie in die kontrak vervat is nie, is problematies. Dit kom neer daarop dat u op bepalings steun buite die omvang van die kontrak. Dit sal slegs onder uitsonderlike omstandighede toegelaat word. Indien die prokureur nagelaat het om die bepaling in die kontrak in te sluit, sou u dalk 'n eis teen die prokureur kon hê vir professionele nalatigheid.

Die uwe,
May I be of further assistance? If you are satisfied with my answer, please consider that my payment is only released if you click on the accept button. If not, I would be happy to deal with any outstanding issues.

Yours faithfully,
Customer: replied 6 years ago.
jammer ek kom nou eers terug, was bietjie besig.Wat gebeur as ek die eiendom verkoop, want dit is nie in die transport akte ingesluit nie?
Streng gesproke sal u pa slegs die verblyfreg teen derde partye kan afdwing as dit in teen die titelakte geregistreer is. Uit die bewoording van die verblyfreg lyk dit egter of hy daarop geregtig sal wees om hierdie reg teen die titelakte te laat registreer en dat dit selfs 'n oorsig van die oordragprokureur was om dit nie te doen nie.

Indien die verblyfreg geregistreer is, sal dit afdwingbaar wees teen enige verdere kopers van die eiendom.

Die uwe,
Mike Otis and other South Africa Law Specialists are ready to help you
Customer: replied 6 years ago.
dus is daar niks wat ek kan doen om die eiendom te kan gebruik nie, en moet ek dit maar laat? Dit is net sleg, want wie koop n strandhuis en gee iemand verblyfreg sonder om die eiendom te kan gebruik, dit laat n mens net dink dat jy nie eers jou eie ouers se woord kan vertrou nie. Baie dankie solank vir jou geduld. Groete.
Customer: replied 6 years ago.
wil net weet, as my pa die afgelope 10 jaar die mondelinge ooreenkoms gerespekteer het, is dit dan nie n aanvaarding van die voorwaarde al is dit nie op skrif nie, en kan hy nou ewe skielik van plan verander soos hy wil?
Voortdurende gebruik van eiendom kan inderdaad deur middel van verjaring sekere regte aan die gebruiker daarvan laat toekom. Verjaring vind egter eers na dertig jaar plaas.

Die uwe,