South Africa Law

Get your South African law questions answered by Experts

Ask a Lawyer,
Get an Answer ASAP!

Goeienaand Ek het A en B klas Deelblok Mpy aandele van Mnr…

Customer Question
Goeienaand Ek het A...
Goeienaand Ek het A en B klas Deelblok Mpy aandele van Mnr X oorgekoop. Die B klas aandele magtig my om n huis in die oord op eie kostes op te rig. Die aandele is deur die Mpy in my naam oorgedra en ek het n huis gegin bou. Voordat die huis voltooi is, het die Direksie my versoek om n koopooreenkoms vir die koop van die aandele te teken. Ek het geweier want die aandele is aan my uitgereik sonder enige voorwaardes en sekere bepalings van die Anexures wat by die koopooreenkoms geheg was, was vir my onaanvaarbaar. Ek het bykans R 900 000 in die oord bele. Een klousule in die koopooreenkoms lees soos volg : The Contract shall be subjected to and in accordance with the Conditions of Sale ( Annexure A ) the Statury Schedule ( Annexure B ) and the Rules set out by the Company's Directors ( Annexure C ) which form part of this Contract. Ek moet dringend uitsluitsel oor die volgende kry : 1. Bestaan daar n wettige afdwingbare kontrak tussen my en die Deelblok Mpy as ek niks geteken het nie ? ( Die kontrak sou in elk geval onderworpe wees aan die Direkteure se reels wat ek nie sou aanvaar het nie. ) 2. Kan ek die Mpy dwing om die koste van die aandele en huis aan my uit te betaal en die aandele en huis by my oor te neem omrede hulle die aandele aan my uitgereik het sonder om die kontrak en reels aan my voort te sit en ek dit nie aanvaar het nie ? 3. Kan die Mpy enige van die reels wat deel van die Koopooreenkoms vorm op my afdwing as ek nie die ooreenkoms geteken het nie ?   4. Indien 2 hierbo moontlik blyk te wees, wat is die kanse tot sukses ? 5.Wat sal die regskostes vir my beloop wat ek voor die tyd moet betaal ? en hoe lank kan die saak duur ? Ek is n pensioenaris en is nie welaf nie. Wat kan u aanbeveel ?
Submitted: 8 years ago.Category: South Africa Law
Show More
Show Less
Ask Your Own South Africa Law Question
Answered in 14 hours by:
6/25/2010
Lawyer: Mike Otis, Legal Advisor replied 8 years ago
Mike Otis
Mike Otis, Legal Advisor
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 2,161
Experience: B.Comm; LL.B; LL.M.
Verified
Geagte Heer / Dame,

Dankie vir u vraag. Ten einde u van hulp te wees, geliewe die volgende verdere inligting oor die bostaande aangeleentheid te verskaf:
1. Wat is die rol van die Mnr. X waarna verwys word? Was hy 'n agent wat aandele namens die Aandeleblok Maatskappy verkoop het? Was hy self 'n aandeelhouer wat sy aandele aan u verkoop het?
2. Was daar enige skriftelike ooreenkoms of ander dokumentasie tussen u en die gemelde mnr X betreffende die koop van die aandele?
3. Het Mnr X enigsins aan u inligting verskaf oor die verdere ooreenkomste en dokumentasie wat die direksie nou onderteken wil he?
4. Hoe lang tydsverloop was daar tussen elk van die volgende gebeure: a) die koop van die aandele van Mnr X, b) die oordrag van die aandele deur die maatskappy in u naam, c) die bou van u huis, en d) die direksie se eis dat u die verdere dokumentasie onderteken?

Ek vertrou u vind die bostaande in orde.

Die uwe,
Ask Your Own South Africa Law Question
Customer reply replied 8 years ago
Goeie naand

Die inligting benodig is soos volg
1. Mnr X was n aandeelhouer en ek het sy aandele van hom gekoop wat n deelsvoltooide huis en meubels ingesluit het
2. Daar was n handgeskrewe ooreenkoms tussen my en Mnr X wat die koopprys en beskrywing van die aandele asook die datum van betaling en datum van besitname aangetoon het
3. Mnr X het net vir my meegedeel dat die koop van die aandele deur die Direksie goedgekeur moet word. Ons het geen verdere dokumentasies gekry om te teken nie en hy het my ook nie van enige dokumentasie wat ek verder moes teken verwittig nie. Ons is saam na die Mpy se ouditeure waar ons die nodige oordragvorms vir die aandele geteken het. Ek het aanvaar dit was al wat nodig was om te teken.
4. Datum van koop van koopooreenkoms 5 mei 2008
Datum van oordrag van aandele 19 Junie 2008
Datum begin met bou van huis 1 Junie2008
Datum van Direksie se brief en versoek
om dokumente te teken 13 Mei 2009

Ek verneem graag van u

F Scholtz
Lawyer: Mike Otis, Legal Advisor replied 8 years ago
Mnr / Mev Scholtz,

Dankie vir u geduld. Die Wet op Aandeleblok Skemas (Wet 59 van 1980) is van toepassing op hierdie aangeleentheid. Van spesifieke belang is artikels 16, 17 en 18 van die wet. Artikels 16 en 17 bepaal sekere formaliteite vir 'n ooreenkoms vir die oordrag van aandele in 'n Aandeleblok Skema om geldig te wees. Op die oog af is daar in u geval nie aan al die formaliteite vir so 'n ooreenkoms voldoen nie.

In terme van artikel 18(1) sal 'n kontrak wat nie aan al die formaliteite voldoen nie, nietig wees. Artikel 18(2) bepaal egter dat ten spyte daarvan dat daar nie aan al die formaliteite voldoen is nie, sal so 'n kontrak nie deur die defekte aangetas word nie indien beide partye reeds ten volle gepresteer het in terme van die kontrak. Op die feite blyk dit die geval te wees. Die kontrak bly dus geldig en kan nie sondermeer tersyde gestel word nie.

Betreffende die direkteure se versoek om die koopooreenkoms te onderteken, kan ek geen basis sien waarop hulle u kan verplig om dit te onderteken nie, aangesien u alreeds 'n vorige koopooreenkoms met die vorige eienaar het in terme waarvan beide uself en die verkoper reeds ten volle gepresteer het.

Wat betref gebondenheid aan die reels van die kompleks, word daar in terme van die Wet sekere gedragsreels tesame met die memorandum van oprigting by die Registrateur van Maatskappye geregistreer. Hierdie dokumente (so ook alle ander dokumente wat moontlik in terme van die Wet by die Registrateur geregistreer is), sal in terme van die Wet op alle lede van die betrokke Aandeleblok Skema van toepassing wees sonder dat dit nodig is om enige dokumentasie te teken. Die inhoud van die reels van elke skema is uniek, maar 'n afskrif daarvan kan gewoonlik van die direkteure aangevra word. Alternatiewelik, kan afskrifte van die relevante dokumente van die Registrateur van Maatskappye verkry word.

Om op te som, die antwoorde op u vrae hierbo is as volg:

1. Bestaan daar n wettige afdwingbare kontrak tussen my en die Deelblok Mpy as ek niks geteken het nie ? ( Die kontrak sou in elk geval onderworpe wees aan die Direkteure se reels wat ek nie sou aanvaar het nie. )
Indien u verkies om nie die verdere dokumente van die direkteure te onderteken nie, is u slegs gebonde aan sodanige dokumente en reels as wat by die Registrateur van Maatskappye geregistreer is.

2. Kan ek die Mpy dwing om die koste van die aandele en huis aan my uit te betaal en die aandele en huis by my oor te neem omrede hulle die aandele aan my uitgereik het sonder om die kontrak en reels aan my voort te sit en ek dit nie aanvaar het nie ?
Nee, die koopooreenkoms was tussen u en die vorige aandeelhouer. In terme van die wet was die plig op hom om u hierop attent te maak, maar in die lig van artikel 18(2) bly die oorspronklike koopooreenkoms van krag.

3. Kan die Mpy enige van die reels wat deel van die Koopooreenkoms vorm op my afdwing as ek nie die ooreenkoms geteken het nie ?
Slegs insoverre daardie reels by die Registrateur van Maatskappye geregistreer is.

4. Indien 2 hierbo moontlik blyk te wees, wat is die kanse tot sukses ? 5.Wat sal die regskostes vir my beloop wat ek voor die tyd moet betaal ? en hoe lank kan die saak duur ?
In die lig van die antwoord in 2, is die enigste moontlike remedie 'n eis vir skadevergoeding en/of vermindering in die koopprys teen die vorige aandeelhouer. Die kanse op sukses en die bedrag van die eis sal bepaal word deur die omstandighede. Indien u so 'n eis oorweeg, is dit raadsaam om 'n prokureur aan te stel om u te adviseer oor die kanse op sukses en die regskoste

Ek vertrou u vind die bostaande in orde.

Die uwe
Ask Your Own South Africa Law Question
Was this answer helpful?

How JustAnswer works

step-image
Describe your issueThe assistant will guide you
step-image
Chat 1:1 with a lawyerLicensed Experts are available 24/7
step-image
100% satisfaction guaranteeGet all the answers you need
Ask Mike Otis Your Own Question
Mike Otis
Mike Otis
Mike Otis, Legal Advisor
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 2,161
2,161 Satisfied Customers
Experience: B.Comm; LL.B; LL.M.

Mike Otis is online now

A new question is answered every 9 seconds

How JustAnswer works:

  • Ask an ExpertExperts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
  • Get a Professional AnswerVia email, text message, or notification as you wait on our site. Ask follow up questions if you need to.
  • 100% Satisfaction GuaranteeRate the answer you receive.

JustAnswer in the News:

Ask-a-doc Web sites: If you've got a quick question, you can try to get an answer from sites that say they have various specialists on hand to give quick answers... Justanswer.com.
JustAnswer.com...has seen a spike since October in legal questions from readers about layoffs, unemployment and severance.
Web sites like justanswer.com/legal
...leave nothing to chance.
Traffic on JustAnswer rose 14 percent...and had nearly 400,000 page views in 30 days...inquiries related to stress, high blood pressure, drinking and heart pain jumped 33 percent.
Tory Johnson, GMA Workplace Contributor, discusses work-from-home jobs, such as JustAnswer in which verified Experts answer people’s questions.
I will tell you that...the things you have to go through to be an Expert are quite rigorous.

What Customers are Saying:

Mr. Kaplun clearly had an exceptional understanding of the issue and was able to explain it concisely. I would recommend JustAnswer to anyone. Great service that lives up to its promises!

Gary B.Edmond, OK

My Expert was fast and seemed to have the answer to my taser question at the tips of her fingers. Communication was excellent. I left feeling confident in her answer.

EricRedwood City, CA

I am very pleased with JustAnswer as a place to go for divorce or criminal law knowledge and insight.

MichaelWichita, KS

PaulMJD helped me with questions I had regarding an urgent legal matter. His answers were excellent.

Three H.Houston, TX

Anne was extremely helpful. Her information put me in the right direction for action that kept me legal, possible saving me a ton of money in the future. Thank you again, Anne!!

ElaineAtlanta, GA

It worked great. I had the facts and I presented them to my ex-landlord and she folded and returned my deposit. The 50 bucks I spent with you solved my problem.

TonyApopka, FL

Wonderful service, prompt, efficient, and accurate. Couldn't have asked for more. I cannot thank you enough for your help.

Mary C.Freshfield, Liverpool, UK

< Previous | Next >

Meet the Experts:

PHINEAS MOTAUNG

PHINEAS MOTAUNG

Attorney

113 satisfied customers

BACHELOR OF LAWS

Emil

Emil

Attorney

33 satisfied customers

BCom Law LLB, 3 years post article experience as attorney

LCP

LCP

Attorney

21 satisfied customers

BCom (Stell) LLB LLM

Freddie Lombard

Freddie Lombard

Attorney

2,811 satisfied customers

Practicing attorney and conveyancer with 16 years post article experience.

Shaie Zindel

Shaie Zindel

Attorney

1,249 satisfied customers

All areas of commercial and contract Law - specialist in property advice.

inciteadvisor

inciteadvisor

Commercial Lawyer

814 satisfied customers

B.Com LLB Registered Corporate lawywer

Christiaan K

Christiaan K

226 satisfied customers

Attorney & Director at Lombard Kotze Incorporated

< Previous | Next >

Related South Africa Law Questions
If I was to sell my house to someone for a spiffed amount
If I was to sell my house to someone for a spiffed amount but to aid the buyer to get a 100% loan The buyer offered a amount more than the prise agreed upon to present to the bank. A second contract w… read more
JW Fourie
JW Fourie
Attorney
Bachelor\u0027s Degree
6,698 satisfied customers
Goeie dag, my seun het vir n persoon n kwotasie gegee om
Goeie dag, my seun het vir 'n persoon 'n kwotasie gegee om 'n huis te bou.Hulle het dit aanvaar en vir hom gelde oorbetaal om te begin bou. Hy het my gevra om te kom help en toe ek die syfers sien mys… read more
Freddie Lombard
Freddie Lombard
Attorney
Bachelor's Degree
2,811 satisfied customers
Goeienaand, ons huur n eiendom waarin daar sekere gebreke
Goeienaand, ons huur 'n eiendom waarin daar sekere gebreke is, oa ligte wat nie werk nie, storte war verstop is, vogprobleme wat ons gordyne ens beskadig ens. Toe ons intrek het ek 'n volledige lys vi… read more
JW Fourie
JW Fourie
Attorney
Bachelor\u0027s Degree
6,698 satisfied customers
Ek het probleme om n kontrak wat tussen my en Vacation Hub
Ek het probleme om 'n kontrak wat tussen my en Vacation Hub International (VHI) aangegaan is op 1 Maart 2014, te kanselleer. Daar was 'n paar leuens wat aan ons opgedis is wat ek graag onder u aandag … read more
JW Fourie
JW Fourie
Attorney
Bachelor\u0027s Degree
6,698 satisfied customers
Hi, my huurder het uitgetrek en nadat ek die deposito gebruik
Hi, my huurder het uitgetrek en nadat ek die deposito gebruik het is my skade nogsteeds meer as R15000-00. Hy reageer nie op my versoeke nie, ek het sy nuwe adres en id, maar ek is in die kaap en hy i… read more
JOHANN
JOHANN
Master's Degree
3,396 satisfied customers
Ons het twee eiendomme wat ons aan studente uitverhuur. Mag
Ons het twee eiendomme wat ons aan studente uitverhuur. Mag ons die volgende van die deposito verhaal met die verval van die studente se kontrakte? 1. R150/ uittrekkende student vir skoonmaak van die … read more
Freddie Lombard
Freddie Lombard
Attorney
Bachelor's Degree
2,811 satisfied customers
Ek het n besigheid en 4 van my oud werkers wat afgedank was
Ek het 'n besigheid en 4 van my oud werkers wat afgedank was oor dissipline in werkswinkel het na my grootste klient gegaan en stories gaan versprei dat ek nie kwaliteit werk doen nie, hulle het ook d… read more
JW Fourie
JW Fourie
Attorney
Bachelor\u0027s Degree
6,698 satisfied customers
Goeie more, ek het n Kia Picanto 2010, gekoop met ABSA finansiering,
Goeie more, ek het 'n Kia Picanto 2010, gekoop met ABSA finansiering, by Auto Pedigree in Springs, takbestuurder, Herman Marais,(NNN) NNN-NNNNof(NNN) NNN-NNNN Ek het die kontrak geteken aan lyn, met g… read more
JW Fourie
JW Fourie
Attorney
Bachelor\u0027s Degree
6,698 satisfied customers
Goeie more, Ek het my huis laat verf en die dak laat regmaak
Goeie more, Ek het my huis laat verf en die dak laat regmaak deur n privaat persoon wat dit vir n inkomste doen. Hy het halfpad gewerk en moes terukom om klaar te maak, maar na verskeie oproepe en bel… read more
JW Fourie
JW Fourie
Attorney
Bachelor\u0027s Degree
6,698 satisfied customers
Ek het borg geteken vir n besigheid waarvan ek n mede eienaar
Ek het borg geteken vir n besigheid waarvan ek n mede eienaar was. Ek het my aandele verkoop aan die eienaar en die besigheid verlaat. Ek het na my bank gegaan en my borgskap skriftelik gekanselleer. … read more
JW Fourie
JW Fourie
Attorney
Bachelor\u0027s Degree
6,698 satisfied customers
Wat kan ek doen as die Eerste Verweerder sy M-Net aandele van
Wat kan ek doen as die Eerste Verweerder sy M-Net aandele van ongeveer R150 000.00 binne 60 dae na ondertekening van die Skikkingakte aan my, die Eiseres sou oordra, Skikkingsakte die 3 de April 2012 … read more
JW Fourie
JW Fourie
Attorney
Bachelor\u0027s Degree
6,698 satisfied customers
Wie dit mag aangaan, My dogter studeer by Potchefstroom Akademie.
Wie dit mag aangaan, My dogter studeer by Potchefstroom Akademie. Ons het 'n jaar kontrak by die eienaar van die woonstel geteken vir 12 maande. Sy bly nou daar 2 maande en kan glad nie leer nie as ge… read more
Bert274
Bert274
Attorney
Master's Degree
481 satisfied customers
Middag, Jong man van 19 aanvaar werk by konstruksie maatskappy.
Middag, Jong man van 19 aanvaar werk by konstruksie maatskappy. Geen kontrakte word geteken nie, geen ordentlike salaris strokies word voorsien nie. Belaglike ure word gewerk en geen oortyd word betaa… read more
JW Fourie
JW Fourie
Attorney
Bachelor\u0027s Degree
6,698 satisfied customers
Ons het 7 jaar terug huis by famililid gekoop. Die huis
Ons het 7 jaar terug huis by famililid gekoop. Die huis is vir gedeelte deur die bank gekoop. Lid het by ons aan huis gebly vir 4 jaar. Lid het na 4 jaar verhouding gehad en in en uit getrek. Menige k… read more
JW Fourie
JW Fourie
Attorney
Bachelor\u0027s Degree
6,698 satisfied customers
Hallo. My seun het hierdie jaar 18 geword. Volgens die hofbevel
Hallo. My seun het hierdie jaar 18 geword. Volgens die hofbevel was ek verantwoordelik vir my minderjaardige kinders wat onderhoud ens. betref. My ex vrou wil my hof toe neem om die bevel te laat vera… read more
JW Fourie
JW Fourie
Attorney
Bachelor\u0027s Degree
6,698 satisfied customers
Ek is n elektrisient. Het die elektries gedoen van n versekeringseis
Ek is 'n elektrisient. Het die elektries gedoen van 'n versekeringseis wat kontant na die klient uitbetaal het. Sukkel nou om my laaste +-R8000 uit die klient te kry. Het nog nooit so 'n geval gahad n… read more
Emil
Emil
Attorney
Bachelor's Degree
33 satisfied customers
Hi, ek het vir n maatskappy gewerk tot en met 31 Julie 2010.
Hi, ek het vir 'n maatskappy gewerk tot en met 31 Julie 2010. Daar was geen policies, procedures of enige iets in die employee kontrak wat ons geteken het, waar ons hulle toestemming gee dat hulle ons… read more
JW Fourie
JW Fourie
Attorney
Bachelor\u0027s Degree
6,698 satisfied customers
geagte prokureur. ons het n huis gekoop maar in n latere staduim
geagte prokureur. ons het n huis gekoop maar in n latere staduim in die moeilikheid beland die besigheid wat ek saam met iemand bedryf het , het bankrot ge raak en moes ek verkoop. een van die plaasli… read more
JW Fourie
JW Fourie
Attorney
Bachelor\u0027s Degree
6,698 satisfied customers

DISCLAIMER: Answers from Experts on JustAnswer are not substitutes for the advice of an attorney. JustAnswer is a public forum and questions and responses are not private or confidential or protected by the attorney-client privilege. The Expert above is not your attorney, and the response above is not legal advice. You should not read this response to propose specific action or address specific circumstances, but only to give you a sense of general principles of law that might affect the situation you describe. Application of these general principles to particular circumstances must be done by a lawyer who has spoken with you in confidence, learned all relevant information, and explored various options. Before acting on these general principles, you should hire a lawyer licensed to practice law in the jurisdiction to which your question pertains.

The responses above are from individual Experts, not JustAnswer. The site and services are provided “as is”. To view the verified credential of an Expert, click on the “Verified” symbol in the Expert’s profile. This site is not for emergency questions which should be directed immediately by telephone or in-person to qualified professionals. Please carefully read the Terms of Service (last updated February 8, 2012).

DISCLAIMER: Answers from Experts on JustAnswer are not substitutes for the advice of an attorney. JustAnswer is a public forum and questions and responses are not private or confidential or protected by the attorney-client privilege. The Expert above is not your attorney, and the response above is not legal advice. You should not read this response to propose specific action or address specific circumstances, but only to give you a sense of general principles of law that might affect the situation you describe. Application of these general principles to particular circumstances must be done by a lawyer who has spoken with you in confidence, learned all relevant information, and explored various options. Before acting on these general principles, you should hire a lawyer licensed to practice law in the jurisdiction to which your question pertains.

The responses above are from individual Experts, not JustAnswer. The site and services are provided “as is”. To view the verified credential of an Expert, click on the “Verified” symbol in the Expert’s profile. This site is not for emergency questions which should be directed immediately by telephone or in-person to qualified professionals. Please carefully read the Terms of Service (last updated February 8, 2012).

Show MoreShow Less

Ask Your Question

x