How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask WCLawyer Your Own Question
WCLawyer
WCLawyer, Attorney
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 15603
Experience:  L.LB (UOVS)
32244620
Type Your South Africa Law Question Here...
WCLawyer is online now
A new question is answered every 9 seconds

Gee asb vir my die ouerlike verantwoordelikhede en regte ten

Customer Question

Gee asb vir my die ouerlike verantwoordelikhede en regte ten aansien van die voogdyskap van die minderjarige kinders soos vervat in Artikel 18(2)(c) en 18(3) van die Kinderwet 38 van 2005 toegeken word gesamentlik aan die partye: omskryf vir my die artikels

My seun en dogter is onder my ex vrou se toesig, seun 16 en dogter 11,Die vrou het nie werk en huisvesting vir kinders. wat kan ek doen om toesig oor my kinders te kry. Toe ons 2008 geskei het, het die gesin advokaat in haar guns besluit grootliks omdat my dogter onder 10 was en ek 'n single pa was. Ek nou getroud en bly in KNP terwyl my kinders in Postmansburg in die Noord Kaap woon. My dogter wil by my wees en kan haar meer biet
Submitted: 7 years ago.
Category: South Africa Law
Expert:  WCLawyer replied 7 years ago.
Eerstens die artikels waarvoor jy gevra het. Dit is ongelukkig in Engels.

18. Parental responsibilities and rights.-(1) A person may have either full or specific parental responsibilities and rights in respect of a child.

(2) The parental responsibilities and rights that a person may have in respect of a child, include the responsibility and the right-

(a) to care for the child;

(b) to maintain contact with the child;

(c) to act as guardian of the child; and

(d) to contribute to the maintenance of the child.

(3) Subject to subsections (4) and (5), a parent or other person who acts as guardian of a child must-

(a) administer and safeguard the child's property and property interests;

(b) assist or represent the child in administrative, contractual and other legal matters; or

(c) give or refuse any consent required by law in respect of the child, including-

(i) consent to the child's marriage;

(ii) consent to the child's adoption;

(iii) consent to the child's departure or removal from the Republic;

(iv) consent to the child's application for a passport; and

(v) consent to the alienation or encumbrance of any immovable property of the child.

(4) Whenever more than one person has guardianship of a child, each one of them is competent, subject to subsection (5), any other law or any order of a competent court to the contrary, to exercise independently and without the consent of the other any right or responsibility arising from such guardianship.

(5) Unless a competent court orders otherwise, the consent of all the persons that have guardianship of a child is necessary in respect of matters set out in subsection (3) (c).

Wat dit basies sê is dat 'n ouer of voog die regte hierbo gelys het. Die artikel maak 'n spesifieke uitsluitsel ten opsigte van beheer (custody). Dit sê dat beheer en toesig verkry kan word deur toestemming van al die voogde, of deur 'n hofbevel.'n Voog word in die wet gedefinieer as 'n ouer of enige ander persoon wat voogdyskap het oor die kind. So, 'n ouer is outomaties ook 'n voog, maar persone anders as ouers kan onder bepaalde omstandighede ook voogde wees.

Vir jou om beheer en toesig te kry oor jou kinders gaan 'n hofaansoek beteken om die wysiging van die bevel ten opsigte van toesig en beheer, alternatiewelik moet jy jou vrou se toestemming kry dat jy beheer en toesig oor hulle kan kry, maar dan moet jy nogsteeds proses volg om die toestemming 'n hofbevel te maak. Jou seun se opinie ten opsigte van by wie hy wil gaan bly sal waarskynlik deur die hof sterk in ag geneem word, maar ten opsigte van jou dogter, sal dit minder gewig dra aangesien sy 'n meisie is en nog onder 14 is.

Volgens wetgewing en regspraak kom die belange van die kind eerste, so jy gaan moet deskundige getuienis (sielkundiges ens.) se opinies kry oor wat is in die beste belang van die kind. Die gesinsadvokaat sal ook 'n opinie gee, maar dit kan weerlê word deur jou eie getuiens.

Hierdie tipe van goed raak gewoonlik vinnig morsig, so my advies is om liewer te kyk of julle nie die ding buite die hof kan regkry nie, anders is die Hoogeregshof jou enigste opsie.Customer: replied 7 years ago.
Wat is die prosedure om 'n hofaansoek te kry.Koste proses en moet dit in watter provinsie se hooggeregshof gebeur. Noordkaap sin is Kimberlye of kan ek 'n aansoek in Nelspruit doen. Tyden die egskeiding het sy 'n dringende hofaansoek aan my handig gemaak omdat die kinders onder my toesig was, sy het dit verloor en die kinders het onder my toesig gebly tot na die gesinadvokaad se ondersoek. Die hooggeregshof in Kimberley het 'n gesins advokaad gestel wat haar setup ondersoek het en hy het weer iemand van Nelspruit gevra om my te besoek alhoewel hy die finale verslag geskryf het.Dit was tot my nadeel. Ek was onder die indruk dat wetgewing vaders gelyke regte gee.Die kind wou toe onder haar ma se toesig wees en nou nog minder dat sy weer getroud is en wil haar ook nie afstaan aan my.
Expert:  WCLawyer replied 7 years ago.
Die gesinsadvokaat gaan weer betrokke raak, maar soos ek reeds genoem het, jy kan jou eie deskundige aanstel om 'n onafhanklike opinie te skryf.

Vaders het gelyke regte, soos jy hierbo gesien het, totdat 'n hof anders besluit. Ek bedoel, prakties gesproke is dit nie moontlik dat jy en jou vrou albei beheer en toesig oor die kinders kan hê as julle nie saambly nie, so die hof moet 'n besluit maak.

Op die stadium wat die hof die besluit gemaak het, was die enigste getuienis voor dit die verslag van die gesinsadvokaat en dit is 99,9% van die tyd ten gunste van die ma. Dit is gebasseer op my eie ervaring eerder as statistiek.

So, prosedure gewys, is daar net een manier. Jy moet vir jou 'n prokureur kry wat jou kan bystaan daarmee. Jurisdiksie sal waarskynlik in Kimberley wees. Kostegewys gaan dit afhang van baie dinge. Dit gaan afhang van hoe duur jou prokureur is, hoe duur jou advokaat is en hoe hard jou eks-vrou gaan terugbaklei. Omdat hierdie tipe van aansoeke/verhore ruim gebruik maak van deskundiges is dit nie 'n goedkoop storie nie.

Jy sal deur 'n prokureur in jou tuisdorp kan werk. Hulle sal net weer 'n korrespondent ('n ander prokureur wat basies net pleitstukke wissel) in die stad met jurisdiksie aanstel.

Sterkte.
Customer: replied 7 years ago.
Ek nodig nog om van jou te weet wat kan doen nou, my kinders was laas in Junie-Julie 2009 vakansie by my. Hulle sou Desember by my gewees het.Sy het eers vir die kinders gesê hulle kan kom en 'n paar dae voor die skole sluit het sy besluit dat hulle kan nie kom nie. Nou het sy weer vir die kinders gesê hulle kan hierdie vakansie na my kom en eergister toe ek klaar hulle bus kaartjies gekoop het en hulle laat weet. Besluit sy, Sy as hulle nie Saterdag laat gaan.

Ek is geregtig om my kinders elke tweede naweek te kry, kort vakansie te roteer en lang vakansie te deel.

My dogter is so ontsteld en het gister aand histeries gehuil ondat sy nie by haar wil wees en na my wil kom. My dogter wou van die egskeiding nie by haar bly, maar het nie 'n keuse.

Die afstand is 1500km na my kinders en ek is net instaat on te bekostig om hulle lang vakansie te laat kom na my.Hierdie is wel 'n kort vakansie maar die skool sal goedkeuring gee dat sy volgende week
nie skool hoef by te woon omdat hulle reeds vandag klaar eksamen skryf.

Wat kan ek doen, ontmiddelik sonder om soontoe te ry, Is die egskeidings kontrak nie, hofbevel wat gehoorsaam moet word sonder dat dit my koste is wat ek nie kan bekostig


Expert:  WCLawyer replied 7 years ago.
Jy is heeltemal reg as jy sê dat die egskeidingsbevel 'n hofbevel is wat nagekom moet word. Jy sal die hof moet nader wat die bevel gemaak het en vra dat hulle verrigtinge begin vir 'n ondersoek na minagting van die hof, wat vir haar kan uitloop op tronkstraf, alternatiewelik kan jy 'n prokureur kry om vir haar 'n brief te skryf tot dien effek. Mense reageer nogsteeds op 'n prokureursbriefhoof.

Bovermelde is natuurlik net van toepassing indien sy wel die hofbevel oortree, waaroor jy beter sal kan oordeel as ek, aangesien jy met die bevel voor jou sit.