How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask VanMagnus Systems Your Own Question
VanMagnus Systems
VanMagnus Systems, Engineer
Category: Printers
Satisfied Customers: 1151
Experience:  I have more than 20 years of experience in the Printer Hardware and Software support. A+ certified.
16924516
Type Your Printers Question Here...
VanMagnus Systems is online now
A new question is answered every 9 seconds

Direct na het printen van een eenvoudig documentje is mijn

Customer Question

Direct na het printen van een eenvoudig documentje is mijn Pixma MG5350 printer spontaan uit gegaan. en is niet meer aan te krijgen. alles gecontroleerd er staat spanning op de aansluiting. Op het dashboard brand zelfs een oranje driehoek met daarin een schicht ten teken dat er elektrisch iets niet in orde is. ik vind geen reset knop of iets dergelijks en het diagnose panel helpt mij niet verder omdat die uitgaat van een aangesloten apparaat.
wie kan mij verder nog adviseren???
Submitted: 2 years ago.
Category: Printers
Expert:  VanMagnus Systems replied 2 years ago.
Dank u voor het kiezen van JA voor uw steun behoeften. Ik vind het jammer dat je met dit probleem. Volg de onderstaande over wat kan worden gedaan om dit probleem op te lossen stappen:
Instructies
1
Schakel de computer en wacht tot hij volledig stilgelegd. Druk vervolgens op de knop op de Canon printer uit.
2
Verwijder het netsnoer uit de achterkant van de printer. Nadat het netsnoer is verwijderd, verwijdert u de USB-kabel of parallelle kabel die van de printer op de computer draait. Verwijder de kabel van de printer en de computer.
3
Sluit de USB-kabel of parallelle kabel in op de achterkant van de printer. Zorg ervoor dat de kabel goed vastzit. Trek aan de kabel en zorg ervoor dat het niet los. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan de computer.
4
Zet de knop op de printer weer aan. Wacht een paar minuten tot de printer aan de macht, zet de computer weer aan.
5
Meld u aan op de computer en klik op de knop "Start". Kies "Configuratiescherm" in het menu en selecteer "Printers en faxapparaten." Dubbelklik op de Canon-printer en klik op het menu "Printer". Selecteer "Eigenschappen" uit het menu en klik op de "Testpagina afdrukken" om een ​​testpagina naar de printer stuurt.
Gelieve klokkenspel in en laat me weten van de resultaten, voor het geval. Meer hulp nodig is.
Customer: replied 2 years ago.
Sir,
there is noting wrong with the connection between the printer and the computer. its just the on/off button for the 220V connection who's not working any more. I have checked the 220V on the cable and that's just fine. the printer was working and at the end of his page the printer goos down and will never start again. There is 220V in the printer while an orange alarm light on the dashboard is lighting contineusly. Best regards ***** *****
Expert:  VanMagnus Systems replied 2 years ago.
Sir, what is the age of the Printer?
Customer: replied 2 years ago.
max. 3 or 4 jears
Expert:  VanMagnus Systems replied 2 years ago.
Ok, what is the closest Major City nearest you in the Netherlands???
Customer: replied 2 years ago.
Alkmaar, Haarlem, Amsterdam.
Expert:  VanMagnus Systems replied 2 years ago.
Give ma a few minutes and I will have needed information for you....
Expert:  VanMagnus Systems replied 2 years ago.
OK, Please reach out to:
Tech Repair B.V.
Veilingdreef 16, 4614 RX Bergen op Zoom, Nederland
techrepair.nl
0164 244 222
Now to your issue... Your issue appears to be that your Logic Board needs to be replaced. It can be found on Amazon and Ebay from $30 US to $125 or more...
Please do not shoot the messenger Sir, I do not mean to be the bearer of possibly bad news...
Please consider a positive rating for the Service Received....