How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask August Abbott, CAS Your Own Question
August Abbott, CAS
August Abbott, CAS, Certified Avian Specialist
Category: Bird
Satisfied Customers: 2632
Experience:  Cert. Avian Specialist; Int. Assoc.Animal Behavior Consult; Pet Ind. Joint Advisory Council; author
1604863
Type Your Bird Question Here...
August Abbott, CAS is online now
A new question is answered every 9 seconds

Ek het n jong Kahn Makow. So twee mnde gelede het hy een nag

Customer Question

Ek het n jong Kahn Makow. So twee mnde gelede het hy een nag van sy stokkie afgeval en kon nie op sy voetjies staan. sy bene was agter hom uitgestrek. Ek het hom veearts toe gevat waar hy 3 weke gebly het. Hy is afgehaal van sonneblomsade en eet pellets. Hy het herstel en kan weer loop maar op sy hakskene. sy toontjies bly opgekrul. Wat is fout?
Submitted: 1 year ago.
Category: Bird
Expert:  CVT_in_MN replied 1 year ago.
Haai daar. My naam is Lisa en ek is bly om jou te help met jou vraag . Net soos 'n persoonlik raadpleeg , ek het 'n paar vrae van my eie te help verseker Ek julle gee die beste raad moontlik ....Hoe lank gelede was die besering ?Is die voël eet en drink gewoonlik omdat hy by die huis kom ?Is hy lyk okay om te beweeg , maar net hou sy tone tot ?