How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask Richard Your Own Question
Richard
Richard, Software Specialist
Category: Microsoft Office
Satisfied Customers: 36777
Experience:  Over 15 year experience resolving Microsoft Office Issues
32989067
Type Your Microsoft Office Question Here...
Richard is online now
A new question is answered every 9 seconds

Goeden dag Ik wil email en contacten importeren van uit outlookexpres

This answer was rated:

Goeden dag
Ik wil email en contacten importeren van uit outlookexpres op xp machine in outlook 2007 op win 8 machine. Met de help tekst op de site vond ik geen werkende oplossing.
Gr Rolf.
hello, ik ben Richard.

Je moet eerst the contacten van Outlook Exress Exporten naar CSV File.

Click mij link om de instructies to volgende.

Click Me

Met the CSV file, in Outlook 2007, ga naar File, Import en import did CSV file.

Instructions kun U heir volgende.

http://its.uiowa.edu/support/article/1508

Ik wacht om en breicht van U over de resultaten, en te verder helpen als U problemen hebben.

Latt mij horen AUB.

Richard and 2 other Microsoft Office Specialists are ready to help you
Customer: replied 4 years ago.

Ik heb 2 velden geselecteerd naam en emailadres. De inhoud van deze velden word gecombineerd in een veld geimporteerd


 

Ik snap niet alemaal wat U bedoelt

Kun U en beetje uitleggen of wat heeft misgegaan?

Customer: replied 4 years ago.

Het komt zo in één veld: info, Sabine Schmitz;sabine. [email protected] en zo:


Sabine Schmitz sabine. [email protected] info

ok, did it in Outlook 2007?
Customer: replied 4 years ago.

Zo ziet het er uit in outlook


In Excel csv ziet het er zo uit:

Sabine Schmitz
[email protected]

en heeft U de CSV in Excel 2007 geimported?

de tweede half van my instructies.

Customer: replied 4 years ago.

Ja. het resultaat in excel 2007 is goed maar oudlook achepteerd niet de twee velden en propt bijde velden in een veld

Mag ik kijken?

Ga naar www.joinme.com

Installered de program en SHARE

Geeft mij de 9 nummers AUB

Customer: replied 4 years ago.

https://join.me/177-198-834

logged on

Related Microsoft Office Questions