How JustAnswer Works:
  • Ask an Expert
    Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
  • Get a Professional Answer
    Via email, text message, or notification as you wait on our site. Ask follow up questions if you need to.
  • 100% Satisfaction Guarantee
    Rate the answer you receive.
Ask Richard Your Own Question
Richard
Richard, Software Specialist
Category: Microsoft Office
Satisfied Customers: 37653
Experience:  Over 15 year experience resolving Microsoft Office Issues
32989067
Type Your Microsoft Office Question Here...
Richard is online now
A new question is answered every 9 seconds

har kontaktet Norton support vedr.fejlene nr.: 8506,421 og

Customer Question

har kontaktet Norton support vedr.fejlene nr.: 8506,421 og 5013,3.
har fået meddelelse om at disse fejl skyldes Microsoft.
Norton slettede fejlene, men disse er igen aktive.
Har : Microsoft office til hjemmet og studiet 2010.
Hvad gør jeg ????????????????.

med venlig hilsen g. Ertmann.

email:[email protected]
Submitted: 4 years ago.
Category: Microsoft Office
Expert:  Richard replied 4 years ago.
Hallo

Kan du fortælle mig den nøjagtige problem, du oplever behage?

Customer: replied 4 years ago.


fejlen 5013,3 og 8506,421viser sig på skærmen,som et nyt vindue (app.).


ved slettelse kan dit arbejde blive ødelagt.


fejlen 8506,421 har vist sig 3-5 gange.


mvh.g.ertmann

Expert:  Richard replied 4 years ago.
har du prøvet at geninstallere?
Customer: replied 4 years ago.


ja slettet og gen installeret 3 gange.


 


samme resultat.


 


g.Ertmann


 

Expert:  Richard replied 4 years ago.
hvad laver du, når tis fejlen opstår?
Customer: replied 4 years ago.


fejlen viser og uden betydning hvad du laver.


 


f.eks. bridge game -e-mail -finansel transaction, etc.

Expert:  Richard replied 4 years ago.
Tak

Hvornår begyndte det?
Customer: replied 4 years ago.

nu synes jeg det er på tide at der sker nogen handling.


om det 2-3 uger eller 3 mdr.siden fejlen startede må


 


være uden betydning, det er et ønske er at få fejlen fjernet.


mvh. gunner Ertmann.

Expert:  Richard replied 4 years ago.
Jeg skal gøre vejledningen i engelsk

Click Start, type in MSCONFIG and press enter

Click on Startup Tab and click Disable all,

Click ok, restart and test

Let me know the results please

Customer: replied 4 years ago.


no result of the test,the faul stil appears


 

Expert:  Richard replied 4 years ago.
tell me the exact error in english please

Customer: replied 4 years ago.

stop only talk.


mvh.g.e


 


 

Expert:  Richard replied 4 years ago.
Sorry, that is the message?