How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask Richard Your Own Question
Richard
Richard, Software Specialist
Category: Microsoft Office
Satisfied Customers: 36526
Experience:  Over 15 year experience resolving Microsoft Office Issues
32989067
Type Your Microsoft Office Question Here...
Richard is online now
A new question is answered every 9 seconds

In verband met overlijden echtgenoot gisteren geprobeerd de

Customer Question

In verband met overlijden echtgenoot gisteren geprobeerd de naam, geb. datum en wachtwoord te wijzigen in personal account. Naam en geboortedatum gingen goed maar bij het wachtwoord ging het mis. Heb nu drie verschillende wachtwoorden gebruikt. 1e het wachtwoord waarmee ik altijd kon aanmelden. 2e het gewijzigede wachtwoord in account profiel helaas heb ik dat wachtwoord later nog eens veranderd en daar is het waarschijnlijk helemaal misgegaan. Heb vanmorgen nog met 2 verschillende wachtwoorden geprobeerd erin te komen. Bij de 2e keer werd de toegang geblokkeerd. Ik weet dat ik er ,als de blokkade is opgeheven, er met een tijdelijk wachtwoord in kan. Vraag is nu hoe kan in het wachtwoord in het account profiel aanpassen en verder afwerken. Helaas heb ik hiermee nog niet veel ervaring. Gaarne uw advies Wil wel mijn bestanden op de E-mail behouden, ben in afwachting van uw antwoord, indien mogelijk graag PER TELEFOON want mijn e-mail is onbereikbaar voor mij. Bovendien is het wel van belang om hetzelfde E-mailadres te houden, het probleem zit in het wachtwoord.


 


Vraag: moet ik nog iets aanklikken onder What happens next?


 

Submitted: 4 years ago.
Category: Microsoft Office
Expert:  Richard replied 4 years ago.
Goedemiddag en welkom,


Mag ik vragen welke email provider u heeft? bijv. gmail, hotmail, etc.

Met vriendelijke groet
Customer: replied 4 years ago.

 


Met dank voor uw medewerking maar het probleem is inmiddels via Microsoft verholpen. Hoe gaat dit met de betaling?


Graag uw antwoord. Vriendelijke groet, Diana


 

Expert:  Richard replied 4 years ago.
Graag gedaan Diana

Als je kunt rate my service op dit antwoord te behagen, zal dan dit het proces te voltooien.

Gelieve te vragen of u nog meer informatie

Bedankt en tot ziens

Related Microsoft Office Questions