How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask Dr. SH Your Own Question
Dr. SH
Dr. SH, Board Certified Physician
Category: Medical
Satisfied Customers: 8770
Experience:  Doctor of Medicine
28323552
Type Your Medical Question Here...
Dr. SH is online now
A new question is answered every 9 seconds

Hej jag har haft sömnproblem i 10 år ätit Stilnoct som jag

This answer was rated:

Hej jag har haft sömnproblem i 10 år ätit Stilnoct som jag får en del biverkningar av.Skulle jag kunna testa Melatonin

Hej där.

Tack för din fråga.

Jag kommer att hjälpa dig med dina frågor.

Ja du kan ta melatonin för att se om det hjälper dig med dina sömnproblem.

Det skadar inte att försöka det.

Vänligen gradera mina tjänster innan du lämnar.
Hälsningar

Dr. SH and 4 other Medical Specialists are ready to help you
Customer: replied 3 years ago.

Hej igen

Funderar på hur jag beställer Melatonin då jag inte såg att det fanns utan bara depot tabletten Cir....något

Tacksam för svar Britt-Marie Hultman

Tack för att du rank mina tjänster.
Förstår du engelska?
Customer: replied 3 years ago.

Var kan jag köpa Melatonin/BMH

Gå till följande länk:

http://www.biovea.com/uk/product_detail.aspx?NAME=MELATONIN-5mg-180-Tablets&PID=21500