How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask Law Educator, Esq. Your Own Question
Law Educator, Esq.
Law Educator, Esq., Attorney
Category: Legal
Satisfied Customers: 116743
Experience:  JA Mentor -Attorney Labor/employment, corporate, sports law, admiralty/maritime and civil rights law
10285032
Type Your Legal Question Here...
Law Educator, Esq. is online now
A new question is answered every 9 seconds

May nag banta sa Akin yong nag banta sa akin gusto tumira sa

Customer Question

May nag banta sa Akin yong nag banta sa akin gusto tumira sa ibang Bansa natakot ako Baka saka na ako ipapatay pag nasa ibang Bansa na siya ano ang pwede Kong gagawin
Submitted: 9 months ago.
Category: Legal
Expert:  Law Educator, Esq. replied 9 months ago.
Kung ang isang tao ay pagbabanta mo at ikaw ay nasa Pilipinas, pagkatapos ay kailangan mong iulat ang impormasyon sa mga tao sa lokal na pulisya. Kung sila ay darating sa bansa upang pumatay sa iyo o may threatened na dumating doon upang patayin ka, pagkatapos ay kailangan mo upang i-notify ang mga pederal na pulis pati na rin kaya maaari nilang imbestigahan at itigil ang mga tao sa entry sa bansa.
KUNG sila ay nagbabanta sa iyo kung ikaw ay pupunta sa kanilang bansa, at pagkatapos na uri ng pananakot ay dapat na iniulat sa pulis sa bansa kung saan sila ay pagbabanta mo mula sa.
Ito ay isang malubhang pagpapatupad ng batas at mga kriminal na bagay at mga pangangailangan upang i-ulat sa mga awtoridad.
Customer: replied 9 months ago.
Wala ako ngayon pinas at Yong nagbanta sa akin nasa pinas ngayon mag-aaply siya ngayon ng visit visa para Canada baka daw makarating siya ng Canada mga May at ako naman at ako naman pauwi na ng pinas mga July gusto ko sana mag harap kami bago siya makaalis ng ibang Bansa pa Ano ko pa siya maharap Kong nakaalis na siya sa ibang bansa at takot na rin akong umuwi dahil sa mga banta nya sa anong paraan para Hindi muna siya makaalis ng pinas
Expert:  Law Educator, Esq. replied 9 months ago.
Salamat sa iyong pagtugon.
Kung ito ang nangyari sa Pilipinas at naniniwala ka sa kanya upang maging isang tunay na banta sa iyo pa rin, kailangan mong iulat ito sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas at may kanya naaresto doon.
Customer: replied 9 months ago.
Pwede Po ako magsumbong sa pulis kahit wala ako sa pinas bali ang haharap Yong isa Kong Kapatid at teyuhin ok lng ba yon
Expert:  Law Educator, Esq. replied 9 months ago.
Oo, maaari kang magsampa ng reklamo sa pulis nang hindi mo pagiging doon, ngunit nais mong tumawag sa kanila at din magbigay ng mga ito ang katibayan ng mga banta laban sa iyo at na mayroong isang magandang pagkakataon ang taong ito ay maisakatuparan ang mga pagbabanta at ay hindi lamang nakahiga upang matakot sa iyo.

Related Legal Questions