How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask Daniel Your Own Question
Daniel
Daniel, Certified Technician
Category: Computer
Satisfied Customers: 587
Experience:  10 Years of computer support hands on
64443469
Type Your Computer Question Here...
Daniel is online now
A new question is answered every 9 seconds

Hej! Jag kan av någon anledning inte komma in på min hotmail.

Customer Question

Hej!
Jag kan av någon anledning inte komma in på min hotmail. Får meddelande om att min hotmailadress troligen används av någon annan. Har fyllt i och skickat begäran av tillgång till kontot för flera dar sedan till alternativ mail adress, först till [email protected] sedan till min jobb [email protected] men det har inte hänt något.
Vad ska jag göra?
Adressen jag inte kommer åt [email protected]
Tacksam för svar snarast.
Nås på tidigare nämnda mailadresser eller 0702 73 48 45

Mvh Margareta Lundén

Mvh Margareta Lundén
Submitted: 5 years ago.
Category: Computer
Expert:  Daniel replied 5 years ago.
Tack för att du väljer Justanswer, mitt namn är Dan och jag skall hjälpa er i dag.

Kan du förklara lite bättre kan du inte få till en av din hotmail-konton. Är det att ge ett felmeddelande? Dessutom försöker du få in i hotmail-konto via webmail eller ett email-program som windows live mail eller Outlook.

Låt mig veta.

Tack, Dan
Customer: replied 5 years ago.

När jag anger min hotmailadress [email protected] och lösenordet kommer det upp att någon annan än jag använder sig av min hotmail.


Därför kan jag inte logga in.Har skickat meddelande om läget och man har lovat återkomma med info om hur jag ska återskapa möjligheten att kunna komma in på min mail, man uppger att det ska ta max 24 timmar men nu har det gått flera dar och inget händer.


Därför undrar jag nu hur jag ska göra för att åter kunna logga in på min mail.


Mvh Margareta

Expert:  Daniel replied 5 years ago.
Försöker du logga in på din hotmail genom www.hotmail.com. Låt mig veta. Dessutom har du försökt återställa ditt lösenord??
Customer: replied 5 years ago.

Ja, jag försöker logga in på www.hotmail.com ja jag har försökt återställa lösenordet, det är det jag inte lyckas med.


Det här svaret har jag fått:


Tack för att du kontaktar Microsoft support.


Vi har tagit emot ärendet angående lösenordsåterställning för Microsoft-kontot [email protected] Ditt ärendenummer är 46135167.Så fort vi granskat svaren du skickat in kommer vi att uppdatera dig angående ärendets status via e-post till denna e-postadress. Om vi kan verifiera att du är kontots rätta ägare kommer du att få en länk för återställning av lösenordet. Observera att det kan ta upp till 24 timmar för oss att granska informationen.


Tack,


Microsoft supportteam

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
USA


Vänligen svara inte på detta meddelande. Svar till denna adress kommer att gå till en obevakad brevlåda.Men nu har det gått flera dagar och inget händer

Expert:  Daniel replied 5 years ago.
Jaha det är bara det att du kommer att kunna göra i det här skedet är kontakta dem via telefon. Här är hotmail. Ring 0800 587 2925 nu kommer de att kunna ställa frågor till dig och låsa upp ditt konto för dig. Låt mig veta om det finns något annat som jag kan göra för dig. Ta ett ögonblick för att svara med en av de tre översta klasserna. Om du av någon anledning känner ett behov av att, med en av de två nedre STOPPA och svar.