How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask Claws224 Your Own Question
Claws224
Claws224, IEEE Network Engineer, Microsoft
Category: Computer
Satisfied Customers: 5182
Experience:  approx 20 years of experience from software to hardware design
5195814
Type Your Computer Question Here...
Claws224 is online now
A new question is answered every 9 seconds

mijn laptop start niet meer op. Het scherm blijft zwart met

Resolved Question:

mijn laptop start niet meer op. Het scherm blijft zwart met een knipperend wit streepje links. Zou iemand mij kunnen helpen wat te doen
Submitted: 7 years ago.
Category: Computer
Expert:  Claws224 replied 7 years ago.

Hi,

 

I am sorry to say but my Dutch is very bad so would it be Ok to work in English?

 

If so can you tell me at what point you see the blinking cursor on the screen and do you get any messages before it appears?

 

Also can you tell me if you have your windows XP disk for this machine?


Thanks

Eric

Customer: replied 7 years ago.
Hallo, ik heb sp 3 XP en heb hem ongeveer 3 jaar. Als ik hem met de cd-rom met boot.ini opstart, dan doet ij het anders. Zonder de CD-rom krijg ik meteen een zwart scherm met een wit streepje dat flikkert.
groet mark

I'll shall try in English. \i have de notebook for 3 years now with XP 3 SP. When I try to reboot him i get een black screen with a little stripe on the left side.
Expert:  Claws224 replied 7 years ago.

Ok,

 

So can you tell me if you have your XP disk for the machine?


Thanks

Customer: replied 7 years ago.
AMD Turion
Expert:  Claws224 replied 7 years ago.

Ok,

 

Kunt u vertellen me of hebt u de schijf XP voor uw machine?

Customer: replied 7 years ago.
i have Home edition service pack 3 version 2002,
I hope this answer is correct
Expert:  Claws224 replied 7 years ago.

Ok,

 

Kunt draait u de schijf in uw machine dan het wacht weg dan een minuut en draait het terug zetten wanneer het begin u kan drukken binnengaat wanneer het pers om het even welke sleutel aan laars van CD zegt

 

zodra CD heeft geladen zal het u vragen om r te drukken om in te gaan terug te krijgen of te installeren, drukt ingaat en dan drukt f8 om met de vergunning akkoord te gaan. wanneer het volgende scherm op het zou moeten dan vragen komt u om te drukken binnengaat om vensters te installeren of R te drukken aan reparatie, alstublieft R drukken en de herinneringen volgen aan reparatie.

 

als het u niet de tweede optie geeft om R en reparatie te drukken zet en laat me niet voort het weten

 

Thanks


Eric

Customer: replied 7 years ago.
i'm sorry, but I didnt't have a CD.
is it possible to do something whithout it?
Expert:  Claws224 replied 7 years ago.

Ok,

 

welk maak en modelleer is uw machine?

 

Ook hebt u dossiers en documenten u moet houden?

 

Dank

 

P. S.

Door de manier hoop ik mijn Nederlands niet te vreselijk is

Customer: replied 7 years ago.
The laptop is a Targa. do i get the answers also in my emailinbox?
Your Netherlands is already very good, so I understand everything.
Can I solved the problem whitout a cd?
Expert:  Claws224 replied 7 years ago.

Ok,

 

U zou een exemplaar van de berichten in uw e-mail moeten krijgen.

 

Het kan mogelijk zijn om dit zonder CD te doen maar konden kunnen wij elk van uw dossiers, zodat alvorens wij losmaken beginnen u vertellen me of zijn er om het even wat op de machine u moet houden?

 

Dank

Customer: replied 7 years ago.
Do you mean, that you want to try it by yourself on my notebook?
i saw your messages in my emailbox. thanks.
Which documents do you want to have? I'll do evrything to help ofcourse
Expert:  Claws224 replied 7 years ago.

ok,

 

Droevig, Wat is ik wil als wij kan uw machine van bij het begin of wij moeten om het even welk van uw dossiers opslaan beginnen afvegen en weten?

Customer: replied 7 years ago.
I'm sorry, but I don't know what you meant by this.
You will do everything from the beginning?
Expert:  Claws224 replied 7 years ago.

Ok,

 

Do you need to save any of your files on the machine or can we wipe the machine and start from the beginning just like it came from the factory.

 

Thanks

Customer: replied 7 years ago.
Yes, that's alright. the state from the shop. i understand \i think\ when you want to do that it's possible
Expert:  Claws224 replied 7 years ago.

Ok,

 

In that case can you shut down the machine by pressing the power button then wait 10 seconds and power it back up, Then as soon as you let go of the power button can you tap the F10 key and see if it opens into a restore program, If it does can you follow the steps to reload your computer.

 

If it does not give you the option let me know

 

Thanks

Customer: replied 7 years ago.
I pushed already on F10, F8 and F6, but he do not do anything. but if you want I'll try is again.
Expert:  Claws224 replied 7 years ago.

Ok,

 

when you first start the machine does it give you any options such as press del to enter setup or anything else?

 

If it does can you tell me what it says.

Thanks

Customer: replied 7 years ago.
thank you for your help till now. Is it good, when I tried and it does'nt help, I write you again?
Expert:  Claws224 replied 7 years ago.

Ok,

 

If you cannot get it to run you will need to get a restore CD for your machine from Targa.

 

they can be reached here and a replacement CD for your machine should not cost any more than postage http://www.service.targa.de/

 

Once you have the CD you can then just put it into your machine and follow the prompts to repair or reinstall windows.

 

Let me know if you need any more help.


Thanks

Eric

Claws224 and 6 other Computer Specialists are ready to help you
Customer: replied 7 years ago.
thank you very much for your help. i answer you how it goes further.
i'll write first to targa.
greetings Mark
Expert:  Claws224 replied 7 years ago.

Thanks Mark,

 

just let me know if you need more help.

 

Eric

Related Computer Questions