How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask sprinkles08 Your Own Question
sprinkles08
sprinkles08, ASE Certified Technician
Category: UK Car
Satisfied Customers: 22534
Experience:  ASE Master and Advanced level certified. Factory trained with 15 years dealership experience
9825021
Type Your UK Car Question Here...
sprinkles08 is online now
A new question is answered every 9 seconds

Vypisuje mi pri štartovaní cca -70 000 km, keď som ho kúpil

Customer Question

Vypisuje mi pri štartovaní cca -70 000 km, keď som ho kúpil samozrejme ojazdený, vypisovalo mi to okolo -67 000 km, toľko som asi najazdil behom mesiaca. U predajcu mi to nevedeli vymazať. Stále sa mi zobrazuje cca po 50-200 km, aj keď mi u predajcu to vymažú, žltá kontrolka porucha motora. Všimol som si, že musím dolievať pravidelne chladiacu kvapalinu po prejazdených 100-200 km. Neviete mi poradiť, či nemám ísť do originál Nissan servisu na komplet diagnostiku ?
JA: How many miles are on the car? Is it an automatic or a manual transmission?
Customer:***@******.***
JA: What is the model of your '70 Nissan?
Customer: Nissan Qashqai J10, rok výroby 09-2009, 110 kW
JA: Are you fixing your vehicle yourself? What have you tried so far?
Customer: nerozumiem
JA: Anything else you want the mechanic to know before I connect you?
Customer:***@******.***
Submitted: 8 months ago.
Category: UK Car
Expert:  sprinkles08 replied 8 months ago.

Dobrý deň, vitajte na JustAnswer!

Hovorím anglicky a Používam prekladový softvér.

Vidím, že vaše kontrola motora svieti. Svetlo kontrola motora sa rozsvieti, keď je regulátor motora vidí chybu niekde v sledovanom systému alebo komponenty a nastaví chybový kód.

Existujú desiatky možných príčin kontrolná žiarovka motora prichádza na. Problém by mohol byť v systéme zapaľovania, vstrekovačov paliva, elektroinštalácie, akéhokoľvek senzoru v hnacieho ústrojenstva, problémy prevodovka, katalyzátorov, s emisiami vydanie odparovacej; aj voľná alebo zlý uzáver plynu.

Prvým krokom pri diagnostikovaní problému bude používať čítačku kódu alebo diagnostický prístroj vidieť, aká je to porucha kódy sú nastavení a potom testovanie môže byť vykonané odtiaľ vychádza z toho, čo je nájdený.

Customer: replied 8 months ago.
Podľa diagnostiky to vypisuje veľký rozdiel tlakov, čo si myslím, že bude zanesený DPF filter.
Expert:  sprinkles08 replied 8 months ago.

Máte číslo P kódu alebo presné znenie kódu?

Customer: replied 8 months ago.
Anglicky neviem, nerozumiem, načo budem písať telefónne číslo?
Expert:  sprinkles08 replied 8 months ago.

To bol problém preklad. Pýtal som sa, či viete, presné znenie alebo číslo chybového kódu.

Customer: replied 8 months ago.
268;íslo kódu, chyby, závady, si nepamätám, pozeral som sa len cez plece servisnému technikovi v servise kde som to auto kúpil. Mne je jasné, že ten technik nebude kopať do svojho šéfa. Bol som na diagnostike cez PC u jedného technika, ktorý je servisným technikom STK, ten mi povedal, že to môže byť problém s čidlom snímania tlaku, alebo aj DPF filtrom. Ako väčší problém vidí, kde sa mi tratí chladiaca kvapalina, nakoľko ju musím pravidelne dolievať a dolial som počas 3 000 km cca 5 litrov. Chystám sa na kompletnú diagnostiku do servisu Nissan Martin, lebo chcem mať úplne nezávislé vyjadrenie.
Expert:  sprinkles08 replied 8 months ago.

Filter častíc je určite možná príčina svetlo motor prichádza na ale bez znalosti Presný chybový kód, ktorý bol nastavenie som nemohol s istotou povedať, či to je otázka.

Customer: replied 8 months ago.
V stredu t.j. 19.10.2016 pôjdem do servisu kde som to auto kúpil, kontrolka poruchy motora mi opäť začala svietiť na žlto, ako obyčajne po vynulovaní chyby. Číslo kódu chyby si vypýtam od servisného technika. V garáži som si všimol, že pod autom sa nachádzajú fľaky od chladiacej kvapaliny, ktorej som už dolial cca. 5,0 litrov. Zrejme tam bude nejaká netesnosť. Ako som už spomínal, keď dostanem výplatu chystám sa do originál-servisu Nissan v Martine na kompletnú diagnostiku. S pozdravom a prianí všetkého dobrého ostáva Karpel Vladimír
Expert:  sprinkles08 replied 8 months ago.

Dajte mi vedieť, čo nájdete!