How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask Freddie Lombard Your Own Question
Freddie Lombard
Freddie Lombard, Attorney
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 2581
Experience:  Practicing attorney and conveyancer with 16 years post article experience.
75614155
Type Your South Africa Law Question Here...
Freddie Lombard is online now
A new question is answered every 9 seconds

Goeie dag. Ek doen navraag namens ons lusernkontrakteur. Hy

Customer Question

Goeie dag. Ek doen navraag namens ons lusernkontrakteur. Hy het 'n tweedehandse telehandler (masjien waarmee bale gelaai word) gekoop, die engin het binne 3 maand opgepak. Aangesien dit binne in sy besige seisoen was, het hy dit op sy onkoste herstel en
wil dit nou verhaal van die verskaffer. Kan hy dit doen? Het hy 'n saak in terme van Artikel 55 en 56?
Submitted: 1 year ago.
Category: South Africa Law
Expert:  Freddie Lombard replied 1 year ago.
Goeiedag,Baie dankie vir jou vraag. Artikel 55 en 56 van die Verbruikersbeskermingswet gee aan die verbruiker die reg om een die goedere terug te neem na die VERSKAFFER en dan 'n keuse uit te oefen dat die verskaffer (i) of die goed herstel (ii) of die goed vervang (iii) of die goed terug neem en die verbruiker se geld terug betaal. In hierdie geval, wil dit voor kom asof die verbruiker nie die goed na die verskaffer terug geneem het nie, maar dat hy 'n derde party gekry het om die goed te herstel. Daar is 'n aantal probleme met hierdie optrede - normaalweg sal dit in die eerste plek enige waarborg ongeldig maak en tweedens plaas dit 'n las op die verskaffer wat nie andersins sou gebeur het nie. Die vraag is of die masjien gebreek het omdat dit nie op die korrekte wyse gebruik was nie, of het dit gebreek as gevolg van een of ander defek? Myns insiens, moes die verbruiker eers aan die verskaffer die geleentheid gegee het om die skade te herstel of dan die potensiele skade te herstel alvorens hy 'n derde party gekry het om dit te doen. Slegs indien die die verskaffer weier om die goedere te herstel/vervang/geld terug te gee dan kan die verbruiker die verskaffer op terme plaas om die goed te herstel ander sal hy dit deur 'n derde party laat doen en die verskaffer aanspreeklik hou vir die koste. Hy kan nie sommer sonder meer koste aangaan en dit later van die verskaffer probeer verhaal nie. Dit alles hang natuurlik af van die vraag of die Verbruikersbeskerminswet enigsins op die transaksie van toepassing is aldan nie. Ek hoop hierdie het jou vraag beantwoord. Indien wel, laat asseblief 'n positiewe "rating" anders is jy welkom om verdere vrae te vra. Groete
Customer: replied 1 year ago.
Die realiteit is dat die masjien midde in die besigste tyd gebreek het, om vir die verskaffer te wag om te reageer sou nog verdere skade tot gevolg he (hy moes reeds vir die tydperk wat die masjien gestaan het ander masjiene inhuur om die werk te doen). Die masjien het nie gebreek as gevolg van drywernalatigheid nie, dit was uit die staanspoor swak (sien korrespondensie). Ek heg vir jou aan:A: Korrespondensie met Tegniese Direkteur en relevante fakture
B: Korrespondensie met administratiewe kantoor en bevestiging van bedrag verskuldig
C: Koopkontrak
D: Nuutste korrespondensie vanaf Greenfields.
Customer: replied 1 year ago.
Ek sien more die verskaffer. Wat sou jy voorstel moet ek aan hulle voorstel om te skik?
Expert:  Freddie Lombard replied 1 year ago.
Dankie, Die antwoord tot die vraag is opgesluit in die vraag oor hoekom het die masjien gebreek? Is dit as gevolg van 'n defek, of is dit as gevolg van (soos Zurich dit noem) "fair wear and tear"? Het die masjien gebreek omdat dit nie goed instand gehou was nie? En dan is die vraag hoe gaan mens bewys dat daar 'n bestaande defek was wat die verskaffer aanspreeklik sal maak. My eerlike mening is, dat in hierdie geval, sou ek die klient aanbeveel om die aanbod wat die verskaffer gemaak het om 50% by te dra te aanvaar. Onthou asseblief om die antwoord te "rate". Groete
Customer: replied 1 year ago.
Is daar nie 'n geimpliseerde waarborg van 6 maande op 'n tweedehandse produk nie? Die masjien was uit die staanspoor swak, dit is dus afgelewer met 'n bestaande defek. Kon jy deur die dokumente gaan wat ek gestuur het?
Expert:  Freddie Lombard replied 1 year ago.
Ek het die dokumente gelees ja. Die vraag is nie oor die geimpliseerde waarborg nie, dit gaan oor wat jy kan bewys. Kom ons argumenteer byvoorbeeld van die verskaffer se kant af. Die verbruiker met bewys die enjin was defektief - al wat hulle sê is, nee daar was niks fout met die enjin nie. Hulle kan eenvoudig sê die verbruiker het die verkeerde olie gebruik, of het die masjien anders gebruik as waaroor (of hoe ) die bedoel was. En dat die skade dus deur die verbruiker veroorsaak is en nie deur enige defek nie. MAW - vir enige waarborg (geimpliseerd of andersins) om te tel, moet jy 'n defek bewys. Die feit dat die msjien gebreek het is nie outomaties bewys van die defek nie. Ja, die CPA gee 'n geimpliseerde waarborg, maar die waarborg dek nie "human error" nie. Dus, as jy jou nuwe motor kry, en jy versien dit nie, en jy gaan ry dit sonder olie en dit breek - dan gaan geen waarborg jou help nie. Ek sê nie dit is wat hier gebeur het nie, al wat ek sê is dat die aanbod nie sleg is nie, en die koste om te bewys dat daar 'n bestaande defek was, gaan moontlik nie finansieel die moeite werd wees nie. Groete
Customer: replied 1 year ago.
Rus die bewyslas dus op die verbruiker? Kan ek nie aanvoer hulle moet bewys dit was human error nie? Kan 'n masjien wat R621300 binne so kort tydjie breek weens "fair wear and tear"? Ek hoor wat jy sê rondom human error, maar die masjiene word daagliks nagegaan. En die spesifieke een se aanvanklike probleme is na slegs 'n week aangemeld by die verskaffer.
Expert:  Freddie Lombard replied 1 year ago.
Die beginsel het nooit verander nie - Wie beweer moet bewys.
Die verbruiker beweer daar was 'n defek, en moet dit dus bewys.
Die verskaffer hoef niks te doen totdat die verbruiker hom van sy bewyslas gekwyt het nie.
Groete