How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask WCLawyer Your Own Question
WCLawyer
WCLawyer, Attorney
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 15603
Experience:  L.LB (UOVS)
32244620
Type Your South Africa Law Question Here...
WCLawyer is online now
A new question is answered every 9 seconds

My broer se seun gaan nou Vrydag sy pa se goed kom haal, maar

This answer was rated:

My broer se seun gaan nou Vrydag sy pa se goed kom haal, maar die meubels wat my broer vir my gegee het as n geskenk terwyl hy nog gelewe het, dit voor getuies en voor sy seun, wil sy seun nou ook vat dan moet ek dit uit die boedel koop volgens sy seun, maar wat ek nie kan verstaan is waarom moet ek betaal vir n geskenk dan is dit mos nie meer n geskenk nie, maar volgens hom staan dit so in die testament. Ek het hom gevra of ek die testament mag sien toe se hy my dat hy kan eers die testament kry wanneer die eksekuteur klaar die waarde bepaal het van sy pa se meubels.So moet ek die meubels ook vir hom gegee?Hoe lank na jy sterf, is die testament beskikbaar as daar een is?
Goeiedag

As dit aan jou geskenk is terwyl hy nog gelewe het, dan is dit joune. As die meubels in die testament hanteer is, maar die testateur is nie meer die eienaar daarvan nie, dan word daar 'n streep getrek deur daardie bepaling in die testament asof dit nie daar is nie, aangesien daar nie uitvoering aan gegee kan word nie.

Die seun kan ook nie namens die bestorwe boedel die meubels opeis nie. Dit moet deur die ekseketeur gedoen word. So jy kan vir hom sê dat die ekseketeur jou gerus kan kontak, maar dat jy hom nie gaan toelaat om die meubels te verwyder nie.

Die ekseketeur kan ook nie net die meubels kom haal nie. Indien hy nie wil aanvaar dat die meubels aan jou geskenk is nie, dan moet hy jou daarvoor dagvaar, sodat 'n hof uitsluitsel kan gee oor of die meubels aan jou geskenk is of nie, nadat die hof beide partye se kant van die saak gehoor het.

Ek hoop dit help, maar as jy vrae ter uitklaring het, vra dit gerus. Dit kos niks ekstra nie. Indien jy tevrede is, kliek asseblief op een van die gesiggies. Ek kry geen betaling vir hierdie vraag tensy jy die diens gradeer nie.

WCLawyer and other South Africa Law Specialists are ready to help you